Samorząd Studencki to organizacja studencka działająca w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w oparciu o art. 110 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), określającą samorząd jak ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci naszej Uczelni. Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką.

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów WSHE jest reprezentowanie interesów braci studenckiej. W tym celu Parlament Studentów Samorządu Studenckiego WSHE ściśle współpracuje z organami Uczelni.

W myśl Regulaminu Samorządu Studentów WSHE w Zamościu, Samorząd Studencki działa poprzez swoje organy:

  1. broni praw i interesów studentów
  2. określa główne kierunki rozdziału środków przeznaczonych przez organy WSHE na cele studenckie
  3. prowadzi na terenie WSHE działalność w zakresie spraw socjalno- bytowych i kulturalnych studentów
  4. opiniuje projekty uchwał, zarządzeń i decyzji organów WSHE dotyczące studentów
  5. popiera naukowe, kulturalne, turystyczne, sportowe i inne inicjatywy studentów.

Dodatkowo:

  • reprezentujemy środowisko akademickie przez różnymi władzami i instytucjami m.in. w Senacie WSHE
  • zajmujemy się sprawami socjalno – bytowymi i sprawami dydaktyki a także jakości kształcenia – mamy swoich przedstawicieli w Komisji Stypendialnej i Komisji Dyscyplinarnej, mamy wpływ na pracę ciał decydujących o programie i toku studiów
  • inicjujemy i kreujemy życie kulturalno – rozrywkowe organizujemy m.in. Piknik Studencki, Zamojskie Juwenalia, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, akcję Wielkie Pączkowanie, akcję „Sesyjne SOS”, zbieramy fundusze na akcje charytatywne dla Domu Dziecka w Zamościu, Domu Małego Dziecka w Łabuniach, Domu Dziecka prowadzonego przez siostry zakonne w Zamościu.

Samorząd Studencki wspiera działania zmierzające do wzrostu liczby osób studiujących, podniesienia poziomu kształcenia, reformy programu i toku studiów.

Samorząd Studencki WSHE kieruje się zasadą apolityczności oraz niezależności od władz państwowych i organizacji politycznych.

Serdecznie zapraszany wszystkich do współpracy!

Przewodnicząca parlamentu Studentów
Karolina Nowoświatłowska
Tel. 84 638 82 22