Obok wiedzy nabytej w czasie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe (czas trwania praktyk określa plan studiów). Praktyki studenckie to szansa i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki, a także niepowtarzalna możliwość zapoznania się z pracą i problemami instytucji wskazanymi przez Szkołę, a są to między innymi jednostki lokalnej administracji państwowej i samorządowej, instytucje związane z sektorem usług finansowych, instytucje zajmujące się badaniami opinii publicznej oraz pozarządowe organizacje społeczne realizujące cele ogólnospołeczne. Uczelnia dopuszcza także możliwość odbywania praktyki w firmie wskazanej przez studenta.

Podstawowym celem, stawianym przed studentami kierowanymi do odbycia studenckich praktyk zawodowych, jest pogłębienie wiedzy zdobytej w trakcie trzyletnich studiów poprzez konfrontowanie jej z przyjmowanymi w praktyce najnowszymi rozwiązaniami. Przygotowanie do zawodu poprzez praktyki stwarza także szansę na znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Lata ubiegłe pokazały bowiem, że wielu pracodawców chętnie zatrudnia niedawnych praktykantów, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami na powierzonych stanowiskach.

Studenci studiujący w systemie niestacjonarnym a pracujący zawodowo na stanowisku zgodnym z wybranym kierunkiem studiów mogą starać się o zaliczenie praktyk na podstawie wykonywanej pracy zawodowej.

Pełnomocnik rektora ds. praktyk: dr Magdalena Kuranc-Szymczak

Więcej informacji nt praktyk studenckich,  w tym aktualne oferty przyjęć studentów na praktyki można uzyskać u pełnomocnika rektora do spraw praktyk lub w dziekanacie Uczelni. Terminy dyżurów pełnomocnika do spraw praktyk znajdziecie Państwo na platformie elearningowej.

Pliki do pobrania