Obok wiedzy nabytej w czasie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe (czas trwania praktyk określa plan studiów). Praktyki studenckie to szansa i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki, a także niepowtarzalna możliwość zapoznania się z pracą i problemami instytucji wskazanymi przez Szkołę, a są to między innymi jednostki lokalnej administracji państwowej i samorządowej, instytucje związane z sektorem usług finansowych, instytucje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz pozarządowe organizacje społeczne realizujące cele ogólnospołeczne. Uczelnia dopuszcza także możliwość odbywania praktyki w firmie/jednostce wskazanej przez studenta.

Podstawowym celem, stawianym przed studentami kierowanymi do odbycia studenckich praktyk zawodowych, jest pogłębienie wiedzy zdobytej w trakcie trzyletnich studiów poprzez konfrontowanie jej z przyjmowanymi w praktyce najnowszymi rozwiązaniami. Przygotowanie do zawodu poprzez praktyki stwarza także szansę na znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Lata ubiegłe pokazały bowiem, że wielu pracodawców chętnie zatrudnia niedawnych praktykantów, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami na powierzonych stanowiskach.

Student pracujący zawodowo może się starać o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zawodowej/wolontariatu/stażu pod warunkiem, że praca przez niego wykonywana jest zgodna z efektami uczenia się praktyk zawodowych określonymi w programie kształcenia kierunku, który studiuje. Zaliczenia praktyki na podstawie wykonywanej pracy zawodowej/wolontariatu/stażu dokonuje się na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy w którym student jest zatrudniony. Kwalifikacji złożonych zaświadczeń z zakładu pracy oraz zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje pełnomocnik rektora ds. praktyk.

Pełnomocnik rektora ds. praktyk: dr Magdalena Kuranc-Szymczak

Więcej informacji nt. praktyk studenckich, w tym aktualne oferty przyjęć studentów na praktyki można uzyskać u pełnomocnika rektora do spraw praktyk lub w dziekanacie Uczelni. Terminy dyżurów pełnomocnika do spraw praktyk znajdziecie Państwo na platformie elearningowej. Szczegółowe zasady odbywania praktyk oraz zaliczania praktyk na podstawie wykonywanej pracy zawodowej/wolontariatu/stażu określa Regulamin praktyk zawodowych.