OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe Zarządzanie finansami w jednostkach publicznych adresowane są do osób pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w sektorze finansów publicznych, a zwłaszcza do: pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tym wójtów, burmistrzów, a także członków zarządów powiatów, radnych, osób zatrudnionych w działach finansowo-księgowych i planowania budżetu jednostek publicznych.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest nabycie umiejętności analizowania procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządowych oraz przygotowanie słuchaczy do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.
W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu finansów publicznych, nabędą wiedzę dot. środków publicznych, dochodów i przychodów publicznych, zasad prowadzenia gospodarki finansami publicznymi, form wykonywania zadań publicznych przez podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych. Absolwenci kierunku nabędą wiedzę pozwalającą na dokonanie analizy budżetu jednostki publicznej oraz poznają metody pozyskiwania źródeł finansowania zadań w jednostkach publicznych.
Słuchacze zapoznają się z możliwościami oddziaływania państwa na kluczowe sfery działalności gospodarczej poddanej zezwoleniom, koncesjom i innym formom reglamentacji – w takich dziedzinach gospodarki, jak bankowość, publiczny obrót papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji, obrót towarowy z zagranicą itd.

CZAS TRWANIA

dwa semestry
System niestacjonarny

ZASADY REKRUTACJI

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Rekrutacja ciągła – Studia zostaną uruchomione w chwili zebrania grupy słuchaczy.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni (do pobrania w załączeniu poniżej)
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 2 zdjęcia
  4. kserokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w załączeniu poniżej.

OPŁATA ZA STUDIA – CZESNE

Słuchacz dokonuje wyboru wariantu dokonywania wpłat czesnego spośród zaproponowanych poniżej:

Wariant:Wpłata w ratach:Kwota całkowita (zł):Wysokość raty (zł):
Idwóch32001600 (każda z rat płatna do dnia pierwszego zjazdu w semestrze)
IIczterech3300825 (wpłaty średnio co dwa miesiące)
IIIośmiu3400425 (wpłata raz w miesiącu)

Pliki do pobrania