CEL STUDIÓW

Program kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie do pracy na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa publicznego będą przygotowani do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Absolwenci będą posiadali specjalistyczną wiedzę o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz celach, zadaniach, zasadach osiągania gotowości i mechanizmie podejmowania decyzji i realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. Zakres umiejętności absolwenta będzie obejmował zarówno zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń.

ADRESACI

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo publicznego przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Program studiów adresowany jest do osób zatrudnionych w organach administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych podległych i podporządkowanych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w innych instytucjach i organach państwa, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych, które realizują szeroko rozumiane zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego, oraz osób przygotowujących się do pracy (służby) w tych instytucjach.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

FORMA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni (do pobrania w załączeniu poniżej)
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia
 4. xerokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

Absolwent studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Publiczne m.in. :

 • posiada podstawową wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa oraz jego instytucji w szczególności w obszarze bezpieczeństwa narodowego, zna ich organizację, kompetencje;
 • posiada podstawową wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 • zna i objaśnia zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa oraz proponuje sposoby ich przeciwdziałania;
 • zna rodzaje działań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem
 • posiada wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w tym zna zasady organizowania i kierowania akcją w sytuacjach kryzysowych
 • zna międzynarodowe i polskie regulacje dotyczące praw człowieka
 • posiada podstawową wiedzę o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w załączeniu poniżej.

OPŁATY ZA STUDIA – CZESNE

Słuchacz dokonuje wyboru wariantu dokonywania wpłat czesnego spośród zaproponowanych poniżej:

Wariant:Wpłata w ratach:Kwota całkowita (zł):Wysokość raty (zł):
Idwóch32001600 (każda z rat płatna do dnia pierwszego zjazdu w semestrze)
IIczterech3300825 (wpłaty średnio co dwa miesiące)
IIIośmiu3400425 (wpłata raz w miesiącu)

Pliki do pobrania