CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do organizowania i prowadzenia pracy resocjalizacyjnej, zarówno w instytucjach o charakterze zamkniętym, jak i w środowisku otwartym, z jednostkami i grupami niedostosowanymi społecznie oraz działań profilaktyczno-wychowawczych z osobami przejawiającymi symptomy niedostosowania społecznego.

ADRESACI

Studia w szczególności adresowane są do:

  • funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych,
  • funkcjonariuszy Policji oraz innych organów administracji publicznej,
  • pracowników agencji ochrony, organizacji pozarządowych, społecznych i zawodowych kuratorów sądowych,
  • pracowników samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji,
  • osób zamierzających podjąć pracę w tych obszarach.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

FORMA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 2 zdjęcia

Pliki do pobrania