CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.
Wykłady nie obejmują – z natury rzeczy – materiału poszczególnych przedmiotów w pełnym zakresie, lecz jedynie wybrane zagadnienia. Przede wszystkim jest to wiedza o charakterze ogólnym i metodycznym, a także naświetlenie pod kątem obowiązującego ustawodawstwa i praktyki administracyjnej.

Czas trwania: dwa semestry. System niestacjonarny.

ZASADY REKRUTACJI

Studia podyplomowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent studiów podyplomowych Administracja publiczna m.in.:

 • zna podstawowe pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo oraz podstawową terminologię w zakresie nauk prawnych,
 • ma elementarną wiedzę na temat źródeł prawa w szczególności prawa stosowanego w działaniach administracji publicznej
 • posiada podstawową wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa oraz jego instytucji,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu wybranych regulacji prawa proceduralnego, w szczególności procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej
 • ma podstawową wiedzę na temat zasad i norm prawa cywilnego i prawa pracy w szczególności ich stosowania w działaniach organów administracji publicznej
 • ma podstawową wiedzę o finansach publicznych i zarządzaniu,
 • ma elementarną wiedzę o systemach, strukturach i instytucjach na poziomie europejskim oraz relacjach między nimi,
 • rozumie relacje pomiędzy państwem a gospodarką,
 • potrafi posługiwać się w sposób prawidłowy normami prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego dla określenia sposobu funkcjonowania administracji publicznej,
 • potrafi zaproponować rozwiązania elementarnych problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o administracji.

FORMA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni (do pobrania w załączeniu poniżej)
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w załączeniu poniżej.

OPŁATA ZA STUDIA – CZESNE

Słuchacz dokonuje wyboru wariantu dokonywania wpłat czesnego spośród zaproponowanych poniżej:

I. wpłata w dwóch ratach:
Kwota całkowita: 3 200,- zł
Rata w wysokości 1 600,- zł (każda z rat płatna do dnia pierwszego zjazdu w semestrze)

II. wpłata w czterech ratach:
Kwota całkowita: 3 300,- zł
Rata w wysokości 825,- zł (wpłaty średnio co dwa miesiące)

III. wpłata w ośmiu ratach
Kwota całkowita: 3 400,- zł
Rata w wysokości 425,- zł (wpłaty raz w miesiącu)

Pliki do pobrania