Uczelnią kieruje Rektor przy pomocy Prorektora i Kanclerza.

Kolegialnym organem podejmującym najważniejsze decyzje dla działalności Uczelni jest Senat. W skład Senatu wchodzą Władze Szkoły, nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich a także pracowników i studentów Uczelni.

W ramach wydziału działają Zakłady:

  • Zakład Administracji
  • Zakład Bezpieczeństwa Publicznego

Zakres i problematykę badawczo – dydaktyczną Katedr determinują zainteresowania naukowe poszczególnych pracowników.