Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wsparcie jego uczestników w praktycznym wykorzystaniu znajomości przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z orzecznictwem sądów administracyjnych i usystematyzowanie tej wiedzy.

Adresatami szkolenia są pracownicy organów administracji publicznej, w tym pracownicy organów pomocy społecznej i inni pracownicy wydający decyzje administracyjne.

Zakres tematyczny szkolenia: Uzasadnianie rozstrzygnięć administracyjnych 

 1. Pojęcie i elementy istotne postępowania administracyjnego
 2. Procedura dowodowa (zasady i obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron oraz uczestników postępowania, stosowanie poszczególnych środków dowodowych)
 3. Istota rozstrzygnięć administracyjnych
 4. Elementy rozstrzygnięć administracyjnych, budowanie sentencji
 5. Uzasadnianie rozstrzygnięć administracyjnych
 6. Uzasadnienie faktyczne decyzji
 7. Uzasadnienie prawne decyzji
 8. Sposoby opisu stanu faktycznego sprawy, przebiegu postępowania, argumentacja prawna, orzecznictwo w uzasadnieniu, język uzasadnienia decyzji, jak przedstawiać motywy decyzji
 9. Uzasadnianie decyzji podejmowanych w ramach uznania administracyjnego
 10. Uzasadnianie postanowień
 11. Wyjątki od obowiązku uzasadniania rozstrzygnięć administracyjnych
 12. Wadliwie sporządzone uzasadnienie a skutki procesowe
 13. Wadliwość uzasadnienia a kwestia zaskarżalności decyzji
 14. Konsekwencje wadliwości uzasadnienia
 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • Uchylenie decyzji administracyjnej
 1. Omówienie najczęstszych błędów  w uzasadnieniach, ich skutków oraz sposobów naprawy

Prowadzącym szkolenie  jest  radca prawny z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym.

Małgorzata Szreniawska – doktor nauk prawnych, radca prawny, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie specjalizuje się w orzekaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień z tematyki postępowania administracyjnego oraz materialnego prawa administracyjnego. Jako radca prawny z ramienia Fundacji „Znam Prawo” działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie prowadzi zajęcia z uczniami szkół podstawowych i średnich, a także szkolenia dla podmiotów zewnętrznych, w tym przede wszystkim dla podmiotów administracji publicznej, z tematyki prawa i postępowania administracyjnego oraz zajęcia dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z przedmiotu postępowanie administracyjne.

Czas trwania

godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00-16.15
Cena szkolenia dla grupy (max do 15 osób): 2800,- zł netto

Cena szkolenia w przypadku zgłoszeń indywidualnych 300,- zł/osoba

Cena zawiera:

 1. udział w szkoleniu
 2. materiały szkoleniowe
 3. serwis kawowy