CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz  kierowania rozwojem firmy a w szczególności podejmowana strategicznych decyzji w dobie integracji europejskiej. Ponadto zadaniem studiów jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych słuchaczy.

W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę z zakresu planowania i organizacji biznesu tj. źródeł finansowania biznesu, tworzenia biznes planu, wyboru formy prowadzenia biznesu, budowania struktury organizacyjnej firmy, funkcji menedżerskich – planowania, organizowania i kierowania biznesem, zasad stosowania rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, diagnozowania sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy, aspektów prawnych prowadzenia firmy, zasad, stylów i techniki prowadzenia skutecznych negocjacji. Ponadto omówione zostaną podstawowe zagadnienia dot. gospodarki UE min. istoty i efektów ekonomicznych funkcjonowania strefy wolnego handlu, istoty i efektów ekonomicznych funkcjonowania unii celnej, integracji rynków kapitałowych,  integracji walutowej oraz  rodzajów i procedur pozyskiwania środków pomocowych UE.

ADRESACI

Studia adresowane są do osób zarówno rozpoczynających jak i już prowadzących działalność gospodarczą w sektorze w małych i średnich przedsiębiorstw.

METODY DYDAKTYCZNE

Przekazywana Słuchaczom wiedza oparta jest na najnowszej literaturze przedmiotu i doświadczeniach firm polskich i zagranicznych.
Wykorzystywana jest analiza przypadków, znaczna część zajęć ma formę warsztatów

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w załączeniu poniżej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni (do pobrania w załączeniu poniżej)
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 2 zdjęcia
  4. xerokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

OPŁATA ZA STUDIA – CZESNE

I. wpłata w dwóch ratach:
Kwota całkowita: 2 340,- zł
Rata  w wysokości 1 170,- zł (każda z rat płatna do dnia pierwszego zjazdu w semestrze)

II. wpłata w czterech ratach:
Kwota całkowita: 2 440,- zł
Rata w wysokości 610,- zł (wpłaty średnio co dwa miesiące)

III. wpłata w siedmiu  ratach:
Kwota całkowita: 2 562,- zł
Rata w wysokości 366,- zł (wpłata raz w miesiącu)

Pliki do pobrania