CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, obliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

ADRESACI

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Studia kierowane są również do specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osób prowadzących własną działalność i zatrudniających pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzania personelem i wynagrodzeniami.

FORMA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje 220 godzin zajęć (wykładów, ćwiczeń i warsztatów).

ZASADY REKRUTACJI

Na podyplomowe studia Kadry i płace przyjmowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie). Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w załączeniu poniżej.

OPŁATA ZA STUDIA – CZESNE

Słuchacz dokonuje wyboru wariantu dokonywania wpłat czesnego spośród zaproponowanych poniżej:

I. wpłata w dwóch ratach:
Kwota całkowita: 3 200,- zł
Rata w wysokości 1 600,- zł (każda z rat płatna do dnia pierwszego zjazdu w semestrze)

II. wpłata w czterech ratach:
Kwota całkowita: 3 300,- zł
Rata w wysokości 825,- zł (wpłaty średnio co dwa miesiące)

III. wpłata w ośmiu ratach
Kwota całkowita: 3 400,- zł
Rata w wysokości 425,- zł (wpłaty raz w miesiącu)

Pliki do pobrania