O pomoc materialną w formie stypendium mogą starać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych niezależnie od wieku. Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa uczelniany Regulamin pomocy materialnej.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

Stypendium socjalne – jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek złożony w Uczelni. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnią Komisją Stypendialną. W chwili obecnej kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż 1294,40 zł netto. 

Stypendium Rektora – o jego przyznaniu i wysokości decydują:

a) wyróżniające wyniki w nauce
b) osiągnięcia naukowe
c) osiągnięcia artystyczne
d) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora otrzymywać będzie mogło maksymalnie 10 % studentów danego kierunku studiów.

Stypendia ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, którego niepełnosprawność (w stopniu co najmniej umiarkowanym) została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się również o stypendium programu „Student” realizowane ze środków PFRON (szczegółowe informacje nt. programu dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce ‘programy PFRON’ -> „Student”).

Zapomoga – może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne, na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Student ubiegający się o zapomogę składa podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przesłanek do udzielenia pomocy materialnej.

Osoby, które znalazły się tymczasowo w trudnej sytuacji życiowej mogą starać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat czesnego.