3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) realizowane w profilu praktycznym.

Kierunek uzyskał w 2021 r. pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Od kilku lat obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na wykształconych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, porządku, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia i sytuacje kryzysowe. Zwiększenie popytu na tego typu fachowców jest wynikiem wzrostu ilości potencjalnych zagrożeń mających źródła w incydentach terrorystycznych w aktywizacji różnych grup i środowisk niebezpiecznych dla porządku i ładu publicznego (ruchy eksternistyczne, sekty), w gwałtownym postępie technicznym, który rodzi potencjalne niebezpieczeństwo zagrożenia różnorodnymi awariami i katastrofami technicznymi oraz coraz częstszymi zagrożeniami ze strony środowiska naturalnego wynikającymi nie tylko z przyczyn metereologicznych. Powyższe przesłanki zaowocowały powstaniem nowego w Polsce kierunku studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE.

WSHE jest jedną z pierwszych uczelni wschodniej Polski, która uruchomiła kształcenie z tego zakresu. Przez ostatnie lata udało się stworzyć profesjonalny zespół wykładowców składający się z nauczycieli akademickich wywodzących się z AON i UMCS oraz praktyków – pracowników służb mundurowych, radców prawnych i sędziów. Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe został opracowany i jest realizowany we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego regionu. W 2015 r. kierunek uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W ramach studiów bezpieczeństwa studenci dokonują wyboru jednej ze specjalności:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona narodowa
 • Formacje mundurowe

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe będą umieli analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i globalnej. Nabędą ogólną interdyscyplinarna wiedzę z zakresu nauk społecznych, którą będą umieli wykorzystać w pracy zawodowej i życiu społecznym. Będą potrafili szybko rozpoznać zagrożenia i odpowiednio reagować na nie. Będą znać zasady funkcjonowania  podmiotów bezpieczeństwa. Będą przygotowani do pracy w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem ludności i podmiotów gospodarczych, w strukturach administracji publicznej oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Będą umieli zbierać, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych. Nabędą umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia z wykorzystaniem twórczych rozwiązań.

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne  i obrona narodowa ma poszerzoną wiedzę na temat:

 • organizacji i funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
 • zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i inne podmioty w zakresie bezpieczeństwa państwa.
 • zasad działania organów, jednostek organizacyjnych, obywateli w ramach organizacji obrony narodowej
 • norm i procedur prawnych stosowanych w obszarze zjawisk ze sfery bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej,

Absolwent specjalności Formacje mundurowe ma poszerzoną wiedzę na temat:

 • uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania formacji mundurowych (w szczególności Policji, Wojska i Straży Granicznej) w państwie demokratycznym
 • zadań służb mundurowych wynikających ze współczesnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych
 • zasad współpracy służb mundurowych z innymi podmiotami
 • norm prawnych i etycznych obowiązujących w poszczególnych służbach mundurowych
 • przebiegu procesu decyzyjnego w obrębie poszczególnych służb mundurowych

Wyjątkowość studiów polega na łączeniu wiedzy teoretycznej ze zdobywaniem umiejętności praktycznych poprzez:

 • kontakt z osobami bezpośrednio zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym i zarządzaniem kryzysowym oraz stosowaniem prawa w sytuacjach zagrożeń i nadzwyczajnych,
 • udział w zajęciach studyjnych w instytucjach państwowych zajmujących się kształtowaniem polityki bezpieczeństwa,
 • udział w zajęciach studyjnych w instytucjach państwowych opracowujących projekty aktów normatywnych dotyczących bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, strategii bezpieczeństwa,
 • udziału studentów w zajęciach studyjnych w trakcie których poznają aspekty planowania strategicznego i obronnego,
 • udział w zajęciach studyjnych w instytucjach reagowania kryzysowego,
 • udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach.

PRZEDMIOTY:

Kształcenia ogólnego:

 • Język angielski
 • Język rosyjski lub język niemiecki
 • Technologie informacyjne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Wychowanie fizyczne i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Socjologia
 • Metodyka opracowywania prac dyplomowych
 • Psychologia społeczna
 • BHP i ergonomia
 • Ochrona własności intelektualnej

Podstawowe:

 • Filozofia z elementami etyki
 • Wybrane zagadnienia historii
 • Geografia ogólna i polityczna
 • Ekonomia
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Administracja publiczna
 • Przedsiębiorczość
 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • Współczesne systemy polityczne

Kierunkowe:

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Podstawy strategii bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe

Uzupełniające:

 • Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Bezpieczeństwo militarne
 • przedmiot do wyboru: Terroryzm lub Administracja bezpieczeństwa informacji
 • Warsztaty tworzenia i interpretacji aktów prawnych
 • przedmiot do wyboru: Negocjacje i mediacje lub Komunikacja społeczna

Przedmioty specjalnościowe (1):

Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona narodowa

 • Obrona narodowa
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
 • Ochrona cywilna i organizacja ratownictwa
 • Prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • Topografia
 • Ochrona granicy państwa
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Świadczenia na rzecz obrony
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe (2):

Specjalność: Formacje mundurowe

 • • Służby, straże i inspekcje
  • Operacje i misje wojskowe poza granicami kraju
  • Struktura organizacyjna i funkcjonowanie Policji
  • Wybrane czynności policyjne
  • Prawo karne i postępowanie karne
  • Kryminalistyka
  • Służby graniczne
  • Przestępczość transgraniczna
  • Techniki przetrwania
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Zarządzanie bezpieczeństwem podczas klęski żywiołowej
  • Seminarium dyplomowe