Nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ to kolejna faza największego europejskiego programu realizowanego w latach 2014-2020, który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS.

Zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie”, akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.
Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i poza formalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.
W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Podstawowe dane

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji. oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport

Akcje 1 i 2 są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3 będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Uczestnicy programu

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków –program oferuje, co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów. W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

 • Programme countries –kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia
 • Partner countries –kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) –kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja
 • Pozostałe kraje –udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Cel ogólny – Program Erasmus+ przyczynia się do:

 • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, w tym wyznaczonego w niej głównego celu w dziedzinie edukacji,
 • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), w tym odpowiednich poziomów odniesienia;
 • zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
 • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010– 2018);
 • rozwoju europejskiego wymiaru sportu, w szczególności sportu powszechnego, zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
 • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

W dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ wspierane są następujące główne akcje ukierunkowane na współpracę z krajami partnerskimi:

 • międzynarodowa mobilność poszczególnych osób w celu uzyskania punktów zaliczeniowych oraz wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (w ramach Akcji 1) promujące mobilność osób uczących się i kadry z krajów partnerskich i wyjazdy do tych krajów;
 • projekty z zakresu budowania potencjału w szkolnictwie wyższym (w ramach Akcji 2) promujące współpracę i partnerstwa, które mają wpływ na modernizację i umiędzynarodowienie instytucji i systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów partnerskich sąsiadujących z UE;
 • wsparcie dialogu politycznego (w ramach Akcji 3) za pośrednictwem sieci ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich sąsiadujących z UE, międzynarodowego stowarzyszenia absolwentów, dialogu politycznego z krajami partnerskimi oraz międzynarodowych imprez mających na celu zwiększanie atrakcyjności i promocję;
 • działania „Jean Monnet” mające na celu inspirowanie nauczania, badań i dyskusji w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie.

Komisja Europejska przyznała Wyższe Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Zamościu „Kartę Erasmus+ szkolnictwa wyższego”, czyli prawo do ubiegania się o fundusze unijne na projekty z zakresu dydaktyki i mobilności, uznając, że WSHE jest właściwie przygotowany do nowego programu.