Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku.

W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Cel Ogólny

Celem  ogólnym  programu  jest  wspieranie,  w ramach  uczenia  się  i kształcenia  przez  całe  życie,  edukacyjnego, zawodowego  i osobistego  rozwoju  osób  w kontekście  kształcenia,  szkolenia,  młodzieży  i sportu  w Europie  i poza  nią, przyczyniając  się  tym  samym  do  zrównoważonego  wzrostu  gospodarczego,  tworzenia  wysokiej  jakości  miejsc  pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Jako taki  program  jest  kluczowym  instrumentem  służącym  budowie  europejskiego  obszaru  edukacji,  wspieraniu  realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą.  Ponadto  odgrywa  on  kluczowe  znaczenie  w zacieśnianiu  współpracy  w zakresie  polityki  młodzieżowej w ramach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz w rozwijaniu europejskiego wymiaru sportu.

 Cele Szczegółowe

Program ma następujące cele szczegółowe:

  • promowanie mobilności  edukacyjnej  osób  i grup,  jak  również  współpracy,  włączenia  społecznego  i równego dostępu,  doskonałości,  kreatywności  i innowacji  na  szczeblu  organizacji  i polityki  w dziedzinie  kształcenia i szkolenia;
  • promowanie pozaformalnej  i nieformalnej  mobilności  edukacyjnej  i aktywnego  uczestnictwa  wśród  osób młodych, jak również współpracy, jakości, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży;
  • promowanie mobilności  edukacyjnej  pracowników  sportowych,  jak  również  współpracy,  jakości,  włączenia społecznego, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie sportu.

Priorytety

  • Włączenie i różnorodność

Celem  programu  jest  promowanie  równych  możliwości  i równego  dostępu,  włączenia  społecznego,  różnorodności i sprawiedliwości  we  wszystkich  jego  działaniach.  Organizacje  i osoby  o mniejszych  szansach  znajdują  się  w centrum tych  celów,  dlatego  przez  wzgląd  na  nie  w ramach  programu  organizacjom  tym  i uczestnikom  oferowane  są odpowiednie  mechanizmy  i zasoby.

  • Transformacja cyfrowa

Kryzys związany z pandemią COVID-19 w jeszcze większym stopniu ukazał znaczenie edukacji cyfrowej dla transformacji cyfrowej,  której  potrzebuje  Europa.  W szczególności  podkreślił  on  zwiększoną  potrzebę  wykorzystania  potencjału technologii cyfrowych w obszarze nauczania i uczenia się oraz powszechnego rozwoju umiejętności cyfrowychz priorytetami  strategicznymi  Planu  działania  w dziedzinie  edukacji  cyfrowej  (2021–2027) celem  programu  jest wsparcie tych działań na rzecz zaangażowania osób uczących się, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i organizacji w transformację cyfrową.

  • Środowisko i walka ze zmianą klimatu

Działania w dziedzinie środowiska i klimatu stanowią obecnie – i będą stanowić w przyszłości – kluczowe priorytety dla UE. Komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 5  jest nową europejską strategią na rzecz wzrostu, w której uznaje się kluczową rolę szkół, instytucji szkoleniowych i uniwersytetów we współpracy z uczniami, rodzicami i szerszą społecznością w zakresie zmian niezbędnych do pomyślnej transformacji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

  • Uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie

Program Erasmus+ stanowi odpowiedź na ograniczone uczestnictwo obywateli w procesach demokratycznych i na ich brak  wiedzy  o Unii  Europejskiej  oraz  pomaga  im  przezwyciężać  trudności  z aktywnym  angażowaniem  się i uczestnictwem w swoich społecznościach lub życiu politycznym i społecznym Unii. Dążenie do lepszego zrozumienia Unii Europejskiej przez jej obywateli od najmłodszych lat ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii. Jako uzupełnienie kształcenia formalnego uczenie się pozaformalne może zwiększać zrozumienie Unii Europejskiej przez obywateli oraz promować poczucie przynależności do niej.

Budżet

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie

Działania

W ramach programu Erasmus+ przewiduje się realizację w okresie 2021–2027 wymienionych poniżej Akcji, które mają umożliwić osiągnięcie jego celów:

AKCJA KLUCZOWA 1 – MOBILNOŚĆ

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są: Mobilność osób uczących się i kadry, Działania wspierające uczestnictwo młodzieży, Inicjatywa  DiscoverEU, Wirtualne  wymiany  w szkolnictwie  wyższym  i wśród  młodzieży. W  ramach  programu  oferowane  są  możliwości  nauki  języków  dla  uczestników  działań  w zakresie  mobilności  za granicą.

AKCJA KLUCZOWA 2 – WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

AKCJA KLUCZOWA 3 – WSPARCIE ROZWOJU POLITYKI I WSPÓŁPRACY

Uczestnicy

 Główną grupą docelową programu są osoby fizyczne. Program dociera jednak do tych osób głównie za pośrednictwem organizacji,  instytucji,  organów  lub  grup  organizujących  takie  działania.  W związku  z tym  warunki  uczestnictwa w programie  dotyczą  tych  dwóch  grup:  tj.  „uczestników”  (osoby  fizyczne  uczestniczące  w programie)  i  „organizacji uczestniczących”  (w  tym  grupy  nieformalne  i osoby  samozatrudnione).  Zarówno  w przypadku  uczestników,  jak i organizacji uczestniczących warunki uczestnictwa zależą od kraju ich miejsca zamieszkania lub siedziby.

  • Uczestnicy działań w ramach projektu Erasmus+:

Zasadniczo uczestnicy projektów Erasmus+ muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym  z Programem.  Niektóre  akcje,  zwłaszcza  w obszarze  szkolnictwa  wyższego,  kształcenia  i szkolenia zawodowego oraz młodzieży, są otwarte również dla uczestników z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. W  przypadku  projektów  istotnych  dla  szkolnictwa  wyższego  głównymi  grupami  docelowymi  są:  studenci  uczelni (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych, studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia), nauczyciele akademiccy  i wykładowcy,  kadra  instytucji  szkolnictwa  wyższego,  osoby  prowadzące  szkolenia  i specjaliści w przedsiębiorstwach;

  • Uprawnione organizacje uczestniczące

Projekty  Erasmus+  są  składane  i zarządzane  przez  organizacje  uczestniczące.  Jeżeli  projekt  zostanie  wybrany, organizacja  składająca  wniosek  staje  się  beneficjentem  dofinansowania  w ramach  programu  Erasmus+.  Zasadniczo  organizacje  uczestniczące  w projektach  Erasmus+  muszą  mieć  siedzibę  w państwie  członkowskim  UE  lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Niektóre akcje są otwarte również dla organizacji uczestniczących z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz młodzieży.

  • KRAJE UPRAWNIONE

W  programie  Erasmus+  udział  biorą  państwa  członkowskie  UE.  Dodatkowo,  zgodnie  z art. 16  rozporządzenia ustanawiającego program Erasmus+, z programem związane są następujące państwa trzecie :

– członkowie  Europejskiego  Stowarzyszenia  Wolnego  Handlu  (EFTA)  będący  członkami  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego (EOG): Norwegia, Islandia i Liechtenstein;

– kraje  przystępujące,  kraje  kandydujące  i potencjalne  kraje  kandydujące:  Republika  Macedonii  Północnej, Republika Turcji i Republika Serbii.

Ponadto  zgodnie  z art. 17  rozporządzenia  podmioty  z innych  państw  trzecich  niestowarzyszonych  z programem mogą  kwalifikować  się  do  akcji  w ramach programu Erasmus+ w należycie uzasadnionych przypadkach i w interesie Unii.

Więcej informacji o programie Erasmus+ znajdziesz tutaj:

https://erasmusplus.org.pl/

Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Zamościu „Kartę Erasmus+ szkolnictwa wyższego”, czyli prawo do ubiegania się o fundusze unijne na projekty z zakresu dydaktyki i mobilności, uznając, że WSHE jest właściwie przygotowany do nowego programu.