Przyjmowanie kandydatów na studia licencjackie odbywa się na zasadzie wolnego naboru w ramach limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów.

Limity miejsc na kierunki:
Administracja: tryb stacjonarny – 80 osób; tryb niestacjonarny (zaoczny) – 80 osób
Bezpieczeństwo Narodowe: tryb stacjonarny – 80 osób; tryb niestacjonarny (zaoczny) – 80 osób

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj),
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu),
  • 2 fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – kolorowe zdjęcie na płytce CD (w formacie jpg o wym 20:25 mm w rozdz. 300 dpi),
  • dowód opłaty wpisowej

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 85 zł
Uwaga! Kandydaci na studia, którzy złożą komplet dokumentów do 15 lipca 2021 r. nie wnoszą opłaty wpisowej!

PROMOCJA RODZINNA! Osoby spokrewnione ze sobą studiujące w WSHE otrzymują zniżkę czesnego w wysokości 200zł w skali roku!
Druki kwestionariuszy oraz bliższe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać także w Dziekanacie Uczelni ul. Koszary 8, tel. 84 638 82 22.

Zapisz się online

Studia podyplomowe:

Wymagane dokumenty: