3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) realizowane w profilu praktycznym.

Kierunek uzyskał w 2020r. pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

PROGRAM STUDIÓW

Celem kształcenia na kierunku administracja jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent kierunku administracja posiada wiedzę oraz umiejętności przede wszystkim w zakresie nauk prawnych, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości oraz o polityce i administracji. Absolwenci charakteryzują się inicjatywą, zdolnościami rozwiązywania problemów, profesjonalizmem i wrażliwością etyczną. Są przygotowani do aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz do organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.  Dostrzegają potrzebę rozwijania kwalifikacji, zarówno fachowych, jak i moralnych. Są świadomi obowiązywania i znaczenia regulacji prawnych w poszczególnych sferach życia codziennego.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o ciekawe, autorskie programy nauczania. Wykorzystywane metody kształcenia mają na celu zwiększenie aktywności studentów. Wiele z prowadzonych zajęć ma formę ćwiczeń, studiów przypadków, treningów umiejętności, warsztatów i seminariów, dzięki czemu absolwenci mogą wykazać się nie tylko wiedzą, ale też umiejętnościami praktycznymi i  pierwszymi doświadczeniami zawodowymi.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia administracyjne przygotowują do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent administracji potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Ponadto posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii.

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

Przedmioty  kształcenia ogólnego. Blok obejmuje następujące przedmioty: Filozofia z elementami etyki Język obcy, Techniki i programy komputerowe w administracji, Socjologia/Wybrane zagadnienia historii.

Przedmioty podstawowe. W skład bloku wchodzą następujące przedmioty: Podstawy wiedzy o państwie i prawie, Historia administracji, Nauka  administracji, Ekonomia, Konstytucyjny system organów państwowych, Prawo administracyjne część ogólna, Podstawy teorii organizacji i zarzadzania, Prawo administracyjne – część szczegółowa, Postępowanie administracyjne, Publiczne prawo gospodarcze. Blok ten pozwala opanować wiedzę w zakresie związanym z kluczowymi obszarami oddziaływania administracyjnego oraz poznać strukturę i funkcjonowanie konstytucyjnych organów państwa;

Przedmioty kierunkowe. W skład bloku wchodzą:  Prawo finansowe i finanse publiczne, Prawo karne w administracji publicznej, Podstawy prawa cywilnego, Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Ustrój samorządu terytorialnego Statystyka z demografią. Blok ten pozwala na pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji.

Przedmioty uzupełniające. W skład bloku wchodzą: Podstawy prawa międzynarodowego publicznego, Ochrona własności intelektualnej Przedsiębiorczość, Organizacja ochrony środowiska, Negocjacje, Legislacja administracyjna. Blok ten pozwala na poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu administracji.

Po zaliczeniu semestru trzeciego studiów, studenci dokonują wyboru specjalności kształcenia. Do wyboru mają następujące specjalności:

Gospodarka samorządowa,

Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,

Administracji biznesu i finansów

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

PRZEDMIOTY:

Wykaz przedmiotów specjalnościowych Gospodarka samorządowa: Finanse samorządu terytorialnego, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Agrobiznes/Zamówienia publiczne, Polityka społeczna, Sądowa kontrola administracji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ubezpieczenia/Podatki, Polityka ekonomiczna, Gospodarka regionalna,

Wykaz przedmiotów specjalnościowych Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego: System bezpieczeństwa narodowego, Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa, System międzynarodowej ochrony praw człowieka, Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, Podstawy zarządzania kryzysowego, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Ochrona granicy państwa, Gra decyzyjna administracja publiczna w stanie zagrożenia,

Wykaz przedmiotów specjalnościowych Administracja biznesu i finansów: Podstawy rachunkowości, Finanse samorządu terytorialnego, Ubezpieczenia, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstw, Podstawy prawa handlowego/Kodeks karny skarbowy, Zamówienia publiczne, Bankowość, Podatki.

Wykaz przedmiotów specjalnościowych Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury: Organizacja sądownictwa i prokuratury, Ustrój organów ochrony prawnej, Postępowanie cywilne, Sądowa kontrola administracji, Postępowanie karne i karne-skarbowe, Etyka zawodowa i komunikacja interpersonalna, Korespondencja sądowa, Biurowość i archiwizacja, Ochrona informacji niejawnych.