CEL STUDIÓW

Program kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie do pracy na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.

Absolwenci Podyplomowych Studiów będą przygotowani do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Absolwenci będą posiadali specjalistyczną wiedzę o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz celach, zadaniach, zasadach osiągania gotowości i mechanizmie podejmowania decyzji i realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. Zakres umiejętności absolwenta będzie obejmował zarówno zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń.

ADRESACI

Studia podyplomowe bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Program studiów adresowany jest do osób zatrudnionych w organach administracji publicznej, siłach zbrojnych, podmiotach gospodarczych, a ponadto w Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, strażach gminnych (miejskich), służbach ratowniczych oraz osób przygotowujących się do pracy (służby) w tych instytucjach.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

FORMA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia i konwersatoria.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 2 zdjęcia
  4. kserokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w załączeniu poniżej.

Absolwent studiów podyplomowych:

  • posiada podstawową wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa oraz jego instytucji w szczególności w obszarze bezpieczeństwa narodowego, zna ich organizację, kompetencje;
  • posiada podstawową wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
  • zna i objaśnia zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa oraz proponuje sposoby ich przeciwdziałania;
  • zna rodzaje działań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem
  • posiada wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w tym zna zasady organizowania i kierowania akcją w sytuacjach kryzysowych

OPŁATA ZA STUDIA – CZESNE

Słuchacz dokonuje wyboru wariantu dokonywania wpłat czesnego spośród zaproponowanych poniżej:

Wariant:Wpłata w ratach:Kwota całkowita (zł):Wysokość raty (zł):
Idwóch32001600 (każda z rat płatna do dnia pierwszego zjazdu w semestrze)
IIczterech3300825 (wpłaty średnio co dwa miesiące)
IIIośmiu3400425 (wpłata raz w miesiącu)

Podstawy wiedzy o państwie i prawie
treści programowe przedmiotu: pojęcie, funkcje i forma państwa. Organ, aparat i mechanizm państwowy. Prawo, społeczeństwo, kultura prawna Norma prawna, przepis prawny, akt normatywny Tworzenie prawa, obowiązywanie prawa i źródła prawa Stosowanie prawa, wykładnia prawa. Zdarzenia prawne, stosunki prawne, Odpowiedzialność prawna

Administracja publiczna
treści programowe przedmiotu: wybrane modele administracji publicznej w Europie i na świecie. zasady i mechanizmy działania organów władzy państwowej ze szczególnym uwzględnieniem władzy wykonawczej. Organizacja administracji publicznej w Polsce. Organizacja administracji terenowej. Centralizacja i decentralizacja administracji. Kadry administracji publicznej

Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego
treści programowe przedmiotu: Prawo bezpieczeństwa narodowego w systemie prawa. System źródeł prawa a kwestie bezpieczeństwa państwa. Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa. Dokumenty doktrynalne kształtujące bezpieczeństwo narodowe. Prawne podstawy funkcjonowania organów kierowniczych i sztabowych państwa działających w zakresie bezpieczeństwa narodowego Podstawy prawne realizacji zadań obronnych w RP. Formy realizacji powszechnego obowiązku obrony przez obywateli – analiza aktów prawnych Organy państwa w systemie zarządzania kryzysowego – analiza aktów prawa wewnętrznego Bezpieczeństwo wewnętrzne w RP w systemie prawa. Siły Zbrojne RP w systemie prawa

System bezpieczeństwa narodowego
treści programowe przedmiotu: Bezpieczeństwo narodowe – pojęcia i istota. Rola, środki i narzędzia państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym RP. Kompetencje organów władzy i administracji w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Kompetencje i zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Podmioty wykonawcze  systemu bezpieczeństwa narodowego. Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa narodowego. Systemy operacyjne bezpieczeństwa narodowego. System bezpieczeństwa narodowego – ujęcie teoretyczne i praktyka problemu. Funkcje, zadania i kompetencje władzy wykonawczej szczebla centralnego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Funkcje, zadania i kompetencje terenowych organów administracji rządowej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Funkcje, zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Funkcje, zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

Obrona cywilna i organizacja ratownictwa
treści programowe przedmiotu: Obrona cywilna i ratownictwo w Polsce – geneza, rozwój, zakres pojęciowy. Prawne aspekty funkcjonowania obrony cywilnej i ratownictwa w Polsce. Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej w Polsce i wybranych krajach. Realizacja zadań w zakresie ratownictwa w Polsce. Struktury organizacyjne obrony cywilnej i ratownictwa. Planowanie na potrzeby obrony cywilnej i ratownictwa

Obrona narodowa
treści programowe przedmiotu: Pojęcie i organizacja obrony narodowej w wybranych państwach. Doświadczenia oraz ocena stanu wiedzy i organizacji obrony narodowej w Polsce. Uwarunkowania obrony narodowej III RP. Funkcjonalno-rozwojowe odwzorowanie obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Charakterystyka szczegółowych podsystemów wykonawczych w systemie obronnym RP. Charakterystyka szczegółowych podsystemów wykonawczych w obronie narodowej RP

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
treści programowe przedmiotu: Podstawy prawne i faktyczne legitymowania osoby, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzania ładunku, przeszukiwania osób, rzeczy  i pomieszczeń i zatrzymania osoby. Wybrane zagadnienia dotyczące prewencji: Podstawowe pojęcia oraz prawne podstawy organizacji  imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Obowiązki i uprawnienia organizatorów imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Obowiązki i uprawnienia organów wydających pozwolenia na organizację imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Obowiązki i uprawnienia podmiotów biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym (jądrowym, chemicznym, biologicznym).

Bezpieczeństwo militarne
treści programowe przedmiotu:  Globalne środowisko bezpieczeństwa militarnego. Teoria bezpieczeństwa militarnego. Współczesna wojna i jej elementy. Uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa militarnego. Współczesne konflikty zbrojne i zagrożenia militarne. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014. Siły Zbrojne RP jako gwarancja bezpieczeństwa militarnego państwa. Rodzaje Sił Zbrojnych RP oraz Rodzaje Wojsk SZ RP. Potencjał militarny SZ RP. Wizja rozwoju SZ RP 2030 jako zapewnienie bezpieczeństwa militarnego. Elementy układu pozamilitarnego wspierające działania militarne.

Podstawy zarządzania kryzysowego
treści programowe przedmiotu: Kryzys i sytuacja kryzysowa. Zarządzanie kryzysowe – istota, cel i treści. Sytuacje kryzysowe mające znamiona stanów nadzwyczajnych – stany nadzwyczajne. Kompetencje i zadania organów władzy i centralnej administracji publicznej oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych. Klęski żywiołowe i ich skutki dla mieszkańców, mienia, infrastruktury oraz środowiska naturalnego. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie klęski żywiołowej. Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Środki i siły wykonawcze Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do użycia w akcji kryzysowej. Wybrane problemy zarządzania kryzysowego. Dokumentacja Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Kompetencje i zadania administracji publicznej oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych. Organizacja GZZK. Udział służb zespolonych, inspekcji i straży oraz organów administracji niezespolonej w zarządzaniu kryzysowym. Charakterystyka wybranych systemów ratowniczych. Stany nadzwyczajne

Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Treści programowe przedmiotu: Podstawowe pojęcia, istota, cechy i sfery zastosowań logistyki. Aspekty logistyczne sytuacji kryzysowych Terenowa infrastruktura logistyczna i rezerwy strategiczne Zadania i struktura organizacyjna logistycznych grup roboczych zespołów zarządzania  na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Misja, cel i zadania zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej w rejonach zagrożeń Potrzeby logistyczne ludności poszkodowanej w rejonach zagrożeń Realizacja zabezpieczenia logistycznego na rzecz ludności poszkodowanej w rejonach zagrożeń Misja i zadania logistyki wojskowej: Misja i zadania logistyki cywilnej Misja i zadania logistyki sytuacji kryzysowych n Podstawowe terminy i kategorie pojęciowe związane z zarządzaniem logistycznym w sytuacjach kryzysowych Świadczenia osobiste i rzeczowe w realizacji zadań logistycznych w sytuacjach kryzysowych. Powinności obywateli podczas zaistnienia sytuacji kryzysowych

Negocjacje
Treści kształcenia: Pojęcie negocjacji i mediacji, Proces komunikowania i jego elementy, Strategie negocjacji, Techniki negocjacji, Style negocjowania i rodzaje negocjacji, Fazy negocjacji, Psychologiczne wskazania dla negocjatora, Zadania zespołu negocjacyjnego,

Gra decyzyjna
Zadanie praktyczne: Praca GZZK. Planowanie i kierowanie akcją powodziową przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Dokumentacja GZZK. Omówienie ćwiczenia

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Postępowanie na miejscu zdarzenia ( m.in. w wypadku drogowym), zasady wzywania specjalistycznej pomocy oraz postępowanie z pacjentem nieprzytomnym. Wstrząs. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. AED – defibrylator automatyczny.. Obrażenia ciała ( w tym ciężkie mnogie i wielonarządowe): urazy układu kostnego, krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne – zaopatrzenie poszkodowanego, przenoszenie i transport.  Postępowanie ratunkowe w zagrożeniach środowiskowych  (utonięcia, porażenie prądem, odmrożenia, oparzenia, ukąszenia i użądlenia ). Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego.

Pliki do pobrania