OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe Prawo w przedsiębiorstwie adresowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem znajomości zagadnień prawnych niezbędnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Studia kierowane są w szczególności do osób planujących rozpoczęcie lub prowadzących działalność gospodarczą, kadry zarządzającej firm oraz osób pracujących w jednostkach (publicznych i niepublicznych) zajmujących się obsługą biznesu.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest nabycie umiejętności analizowania i interpretowania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstw.
W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe gałęzie prawa w szczególności szeroko omówione zostaną administracyjnoprawne regulacje dotyczące stosunków gospodarczych i prawa przedsiębiorców.

CZAS TRWANIA

dwa semestry
System niestacjonarny

ZASADY REKRUTACJI

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Rekrutacja ciągła – Studia zostaną uruchomione w chwili zebrania grupy słuchaczy.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 2 zdjęcia
  4. kserokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w załączeniu poniżej.

OPŁATA ZA STUDIA – CZESNE

1350,- zł. Całkowity koszt 2700,- zł. Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych.

Pliki do pobrania