OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe Prawo w przedsiębiorstwie adresowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem znajomości zagadnień prawnych niezbędnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Studia kierowane są w szczególności do osób planujących rozpoczęcie lub prowadzących działalność gospodarczą, kadry zarządzającej firm oraz osób pracujących w jednostkach (publicznych i niepublicznych) zajmujących się obsługą biznesu.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest nabycie umiejętności analizowania i interpretowania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstw.
W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe gałęzie prawa w szczególności szeroko omówione zostaną administracyjnoprawne regulacje dotyczące stosunków gospodarczych i prawa przedsiębiorców.

CZAS TRWANIA

dwa semestry
System niestacjonarny

ZASADY REKRUTACJI

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Rekrutacja ciągła – Studia zostaną uruchomione w chwili zebrania grupy słuchaczy.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 2 zdjęcia
  4. kserokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w załączeniu poniżej.

OPŁATA ZA STUDIA – CZESNE

Słuchacz dokonuje wyboru wariantu dokonywania wpłat czesnego spośród zaproponowanych poniżej:

Wariant:Wpłata w ratach:Kwota całkowita (zł):Wysokość raty (zł):
Idwóch32001600 (każda z rat płatna do dnia pierwszego zjazdu w semestrze)
IIczterech3300825 (wpłaty średnio co dwa miesiące)
IIIośmiu3400425 (wpłata raz w miesiącu)

Pliki do pobrania