CEL STUDIÓW

Studia mają na celu dostarczenie pogłębionej wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych.

ADRESACI

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Program studiów adresowany jest do osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym, a także w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz działach finansowo- księgowych oraz osób które chcą podjąć pracę na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu stosowania prawa podatkowego.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

FORMA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w załączeniu poniżej.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni (do pobrania w załączeniu poniżej)
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 2 zdjęcia
  4. kserokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

OPŁATY

Słuchacz dokonuje wyboru wariantu dokonywania wpłat czesnego spośród zaproponowanych poniżej:

Wariant:Wpłata w ratach:Kwota całkowita (zł):Wysokość raty (zł):
Idwóch32001600 (każda z rat płatna do dnia pierwszego zjazdu w semestrze)
IIczterech3300825 (wpłaty średnio co dwa miesiące)
IIIośmiu3400425 (wpłata raz w miesiącu)

Pliki do pobrania