ADMINISTRACJA (2-letnie studia uzupełniające magisterskie) w profilu praktycznym

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja  jest przygotowanie absolwentów do pracy w sektorach związanych z urzędami administracji rządowej i samorządowej, ale również do pracy w organizacjach pozarządowych oraz w innych instytucjach  niepublicznych, a także  do  samodzielnego  prowadzenia  działalności  gospodarczej.

Kwalifikacje te studenci nabędą dzięki znajomości prawa i umiejętności jego stosowania i tworzenia w urzędach organów administracji publicznej (oraz w innych instytucjach) w praktyce. Kolejną kluczową kompetencją służącą przygotowaniu absolwenta do wejścia na rynek pracy będzie zaawansowana wiedza na temat procesów i zjawisk ekonomicznych i umiejętność jej wykorzystywania przy podejmowaniu decyzji finansowych i zarządzaniu majątkiem jednostki zarówno na stanowiskach pracy w instytucjach działających w  sferze publicznej jak i niepublicznej.

Studia kształcą umiejętność wykorzystywania najnowszych metod wspomagających procesy decyzyjne w szczególności technik informatycznych, a także kompetencje skutecznego komunikowania się w języku polskim i obcym ze współpracownikami i otoczeniem społecznym oraz umiejętności analityczne.

Ponadto Absolwent będzie charakteryzował się umiejętnością wystąpień publicznych w tym prezentowania i uzasadniania swojego stanowiska. Absolwent będzie również przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym w tym będzie gotowy do rozwiązywania problemów zawodowych w sposób profesjonalny i etyczny.

Zasób uzyskanej wiedzy i kwalifikacji dadzą absolwentowi  również kompetencje pozwalające na rozpoczęcie i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też stosowanie instrumentów stymulowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie,  co w dalszej perspektywie jest szansą na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

W zależności od wybranej specjalności absolwent będzie pogłębiał wiedzę i umiejętności w zakresie: Gospodarowani zasobami jednostek samorządowych; Skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych zagrożeń zdrowia i życia mieszkańców lub Zarządzania dokumentacją kadrowo-płacową pracowników jednostki.

Studia o profilu praktycznym poprzez dużą liczbę kazusowych praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych oraz dyskusji, pozwalają na podniesienia kompetencji analitycznych, przedsiębiorczych i komunikacyjnych, a przez to przekładają się na efektywność działań w przyszłej pracy zawodowej.

Studia drugiego stopnia mają na celu kształtowanie wysokiej klasy specjalistów administracji, którzy dzięki praktycznej interdyscyplinarnej wiedzy i sprawności działania będą  budowali potencjał regionu  oraz staną się liderami środowisk lokalnych, gotowymi do podejmowaniu działań obywatelskich istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej. Jednocześnie przygotowanych do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

PROGRAM STUDIÓW

W programie studiów znalazły się przedmioty w ramach których studenci pogłębią wiedzą na temat istoty, celu i zadań państwa oraz ustroju i sposobu funkcjonowania instytucji publicznych w tym w ujęciu historycznym. Wiedza z tego zakresu jest wstępem do zajęć mających na celu kształtowanie umiejętności tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych. Zamierzone efekty zostaną osiągnięte poprzez realizację przedmiotów: Historia myśli polityczno-prawnej, Ustrój polityczny i system prawny RP, Zasady tworzenia prawa, Problemy wykładni i stosowania prawa administracyjnego- studium przypadku, Postępowanie administracyjne i  sądowoadministracyjne,

Przedmioty służące kształtowaniu wiedzy związanej z szeroko pojętą przedsiębiorczością i analitycznym podejściem do problemów gospodarczych: Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, Gospodarka budżetowa, Źródła finansowania inwestycji, Administracyjnoprawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem/Zarządzanie projektami.

Program uzupełniają przedmioty mające na celu kształtowanie umiejętności z zakresu nawiązania kontaktów międzynarodowych w tym rozwijające kompetencje językowe: Współpraca międzynarodowa i transgraniczna, język obcy specjalistyczny.

 Przedmioty służące przygotowaniu absolwenta do pełnienia funkcji kierowniczych w tym kształtowanie kompetencji do podejmowaniu decyzji personalnych i organizacyjnych: Metody organizacji i zarządzania, Socjologia organizacji.

Przedmioty stanowiące podstawę do kształtowania efektywnej komunikacji i etyki osobistej przyszłych pracowników: Etyczne dylematy współczesności, Negocjacje i mediacje w administracji/ Komunikacja interpersonalna.

Umiejętność wykorzystywania najnowszych metod wspomagających procesy decyzyjne w szczególności technik informatycznych będzie kształtowana w dużej mierze na zajęciach z informatyki.

Po zaliczeniu semestru trzeciego studiów, studenci dokonują wyboru specjalności kształcenia. Do wyboru mają następujące specjalności: gospodarka samorządowa, administracja kadrowo-płacowa lub administracja bezpieczeństwa publicznego.

Treści kształcenia dobrane dla specjalności gospodarka samorządowa służą wyposażeniu studentów w zasób wiedzy i umiejętności pozwalających na budowanie potencjału regionu/gminy. W ramach tej specjalności studenci pogłębią wiedzę na temat na temat ustroju i funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, specyfiki pracy w jednostkach samorządowych w tym zasad ochrony informacji oraz uwarunkowań gospodarowania mieniem komunalnym w tym dopuszczalności i ograniczeń działalność samorządu terytorialnego w sferze gospodarczej. Istotnym elementem służącym osiągnięciu zakładanego celu kształcenia są zajęcia warsztatowe z zakresu tworzenia prawa miejscowego oraz zamówień publicznych. W bloku przedmiotów specjalności znalazły się: System administracji publicznej, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Gospodarka komunalna, Gospodarka nieruchomościami, Bezpieczeństwo informacji, Zamówienia publiczne, Warsztaty tworzenia aktów prawa miejscowego.

Celem kształcenia specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego jest kształtowanie umiejętności praktycznych reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz  dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń. W ramach przedmiotów specjalnościowych studenci pogłębią również wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania i struktury systemu bezpieczeństwa narodowego RP oraz zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i inne podmioty w zakresie bezpieczeństwa państwa. Istotnym elementem programu specjalności jest kształtowanie umiejętności opracowywania różnego typu dokumentacji związanej z bezpieczeństwem w tym planów zarządzania kryzysowego. Mając na uwadze zdiagnozowane w pierwszej części wniosku obszary w szczególności wymagające intensyfikacji szkoleń, w programie znalazły się zajęcia praktyczne służące kształtowaniu umiejętności prawidłowego tworzenia i stosowania procedur w sytuacjach zagrożeń (gry decyzyjne). Blok przedmiotów specjalnościowych obejmuje: Prawne podstawy bezpieczeństwa, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, Administracja publiczna w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Bezpieczeństwo informacji, BHP i ergonomia, Gra decyzyjna: reagowanie kryzysowe podczas klęski żywiołowej.

Program specjalności administracja kadrowo-płacowa zakłada kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, obliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej i podatkowej. Blok ten obejmuje zajęcia o charakterze praktycznym z zakresu stosowania prawa pracy, ochrony informacji i zarządzania dokumentacją pracowniczą oraz zajęcia warsztatowe z zakresu obliczania składników wynagrodzeń. W bloku przedmiotów specjalnościowych znalazły się: Stosunek pracy i jego treść, Czas pracy i urlopy pracownicze, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją  pracowniczą, Zasady naliczania wynagrodzeń, Ochrona danych osobowych, Ochrona i kontrola pracy, Warsztaty tworzenia wewnętrznych aktów prawa pracy.