Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć następujące dokumenty, w zależności od źródeł dochodu:

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów netto (bądź ich braku) opodatkowanych na zasadach ogólnych uzyskanych w poprzednim rok podatkowy oraz zaświadczenia o prowadzeniu (bądź nie prowadzeniu) działalności gospodarczej z podaniem sposobu opodatkowania i osiągniętych z tego tytułu dochodach (lub ich braku), dotyczące:

  • Studenta,
  • Małżonka studenta,
  • Rodziców studenta,
  • Rodzeństwa pozostającego na utrzymaniu rodziców do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli rodzeństwo pobiera naukę to do ukończenia przez nich 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;

Jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby – oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku podatkowym, pomniejszonego o należny zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy, albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej;

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta lub doktoranta, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku podatkowym.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy, wyrażone w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w poprzednim roku kalendarzowym. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się wówczas na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego do dnia 30 września każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.).

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3.288 zł (jest to dochód roczny).

Oświadczenia członków rodziny o wysokości innego dochodu uzyskanego w poprzednim roku, nie podlegającego opodatkowaniu. Wówczas należy przedstawić zaświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, z późn. zm.);

Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostania bez pracy studenta, rodzica lub uczącego się zaocznie rodzeństwa;

Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka / rodzeństwa do szkoły, lub do szkoły wyższej – pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie uzyskujących własnych dochodów (aktualne);

Ksero aktu urodzenia dzieci / rodzeństwa jeszcze nie objętego obowiązkiem nauki (w wieku do lat 7);

Orzeczenie ZUS o stopniu niepełnosprawności studenta, lub członka jego rodziny;

Ostatnia decyzja ZUS z odcinkiem świadczenia ZUS – dot. dzieci emerytów i rencistów;

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację;

Przekazy, lub przelewy pieniężne, dokumentujące wysokość alimentów (Odpis ostatniego wyroku określającego wysokość alimentów w przypadku osób na rzecz których zostały zasądzone lub zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji lub o kwocie wyegzekwowanych należności);

Skrócony odpis aktu zgonu, określający sytuację rodzinną wnioskodawcy (w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje);

W przypadku utraty dochodu – dokumenty potwierdzające utratę dochodu: *z pracy ( z dołączonym zaświadczeniem z Urzędu Pracy ) lub renty, *zakończenia działalności gospodarczej, lub *śmierci członka rodziny osiągającego dochody, z uwzględnieniem jego wysokości;

UWAGA!!! 

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student którego  miesięczny dochód  na osobę w rodzinie  nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (obecnie – 600,00 zł), zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny z roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie i okres do dnia wydania zaświadczenia. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie,  stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co  do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z GOPS/MOPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą. W takiej sytuacji), należy osobiście udokumentować sytuację materialną swojej rodziny, uprawdopodobnić z jakich dochodów Państwo się utrzymujecie np. zeskanowane dokumenty potwierdzające uzyskiwanie zasiłków i dodatkowych świadczeń p. 500+, świadczenia rodzinne itp. (aktualne na dzień składania wniosku o stypendium).

Wnioskodawca składa dokumenty w zależności od swojej indywidualnej sytuacji rodzinnej.

Jeżeli student jest samodzielny finansowo, przy ustaleniu sytuacji materialnej bierze się pod uwagę jedynie dochody własne studenta, jego współmałżonka i dzieci. W przypadku, gdy student nie jest samodzielny finansowo, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów studenta, jego rodziców i rodzeństwa.

Student jest samodzielny finansowo gdy:
1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci,
2) lub jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i lit. b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 792,35 zł,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.
Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne).

Za rodzinę studenta uznaje się:

  • studenta;
  • współmałżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego  współmałżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta).

Studenci powinni wypełnić aktualny wniosek o przyznanie pomocy materialnej, który rozpatrzony zostanie zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom.