Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć następujące dokumenty, w zależności od źródeł dochodu:

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów netto (bądź ich braku) opodatkowanych na zasadach ogólnych uzyskanych w poprzednim rok podatkowy oraz zaświadczenia o prowadzeniu (bądź nie prowadzeniu) działalności gospodarczej z podaniem sposobu opodatkowania i osiągniętych z tego tytułu dochodach (lub ich braku), dotyczące:

  • Studenta,
  • Małżonka studenta,
  • Rodziców studenta,
  • Rodzeństwa pozostającego na utrzymaniu rodziców do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli rodzeństwo pobiera naukę to do ukończenia przez nich 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;

Jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby – oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku podatkowym, pomniejszonego o należny zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy, albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej;

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta lub doktoranta, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku podatkowym.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy, wyrażone w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w poprzednim roku kalendarzowym. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się wówczas na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego do dnia 30 września każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.).

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549 zł. (jest to dochód roczny).

Oświadczenia członków rodziny o wysokości innego dochodu uzyskanego w poprzednim roku, nie podlegającego opodatkowaniu. Wówczas należy przedstawić zaświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, z późn. zm.);

Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostania bez pracy studenta, rodzica lub uczącego się zaocznie rodzeństwa;

Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka / rodzeństwa do szkoły, lub do szkoły wyższej – pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie uzyskujących własnych dochodów (aktualne);

Ksero aktu urodzenia dzieci / rodzeństwa jeszcze nie objętego obowiązkiem nauki (w wieku do lat 7);

Orzeczenie ZUS o stopniu niepełnosprawności studenta, lub członka jego rodziny;

Ostatnia decyzja ZUS z odcinkiem świadczenia ZUS – dot. dzieci emerytów i rencistów;

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację;

Przekazy, lub przelewy pieniężne, dokumentujące wysokość alimentów (Odpis ostatniego wyroku określającego wysokość alimentów w przypadku osób na rzecz których zostały zasądzone lub zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji lub o kwocie wyegzekwowanych należności);

Skrócony odpis aktu zgonu, określający sytuację rodzinną wnioskodawcy (w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje);

W przypadku utraty dochodu – dokumenty potwierdzające utratę dochodu: *z pracy ( z dołączonym zaświadczeniem z Urzędu Pracy ) lub renty, *zakończenia działalności gospodarczej, lub *śmierci członka rodziny osiągającego dochody, z uwzględnieniem jego wysokości;

UWAGA!!! 

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student którego  miesięczny dochód  na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (obecnie – 600,00 zł), zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej / centrum usług społecznych o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny w roku złożenia wniosku. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie,  stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co  do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, stypendium socjalne może zostać przyznane, jeżeli student udokumentował źródła utrzymania rodziny. W takiej sytuacji, należy osobiście udokumentować sytuację materialną swojej rodziny, uprawdopodobnić z jakich dochodów Państwo się utrzymujecie np. zeskanowane dokumenty potwierdzające uzyskiwanie zasiłków i dodatkowych świadczeń p. 500+, świadczenia rodzinne itp. (aktualne na dzień składania wniosku o stypendium).

Wnioskodawca składa dokumenty w zależności od swojej indywidualnej sytuacji rodzinnej.

Jeżeli student jest samodzielny finansowo, przy ustaleniu sytuacji materialnej bierze się pod uwagę jedynie dochody własne studenta, jego współmałżonka i dzieci. W przypadku, gdy student nie jest samodzielny finansowo, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów studenta, jego rodziców i rodzeństwa.

Student jest samodzielny finansowo gdy:
1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci,
2) lub jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i lit. b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 930,35 zł,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.
Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne).

Za rodzinę studenta uznaje się:

  • studenta;
  • współmałżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego  współmałżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta).

Studenci powinni wypełnić aktualny wniosek o przyznanie pomocy materialnej, który rozpatrzony zostanie zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom.