Ogólnym celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej między uczelniami.

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Wyjazdy studentów

W programie Erasmus + studenci WSHE mogą się ubiegać się:

 • o semestralny wyjazd na studia do zagranicznej uczelni będącej naszą uczelnią partnerską,
 • o wyjazd na praktykę do zagranicznych instytucji w celu realizacji praktyk (w tym staży absolwenckich).

Student podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, może zrealizować wyjazd/y na studia i/lub praktyki w ramach programu Erasmus+ trwający łącznie do 12 miesięcy.
Pobyt studenta w instytucji partnerskiej:
1) w przypadku wyjazdu na studia nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok akademicki,
2) w przypadku wyjazdu na praktyki nie może być krótszy niż 2 miesiące i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Wyjazdy na studia

 • okres studiów w uczelni partnerskiej trwa semestr,
 • student nie płaci czesnego na uczelni goszczącej go w ramach Erasmusa+,
 • studenci otrzymują stypendium z Programu Erasmus+,
 • studenci otrzymujący stypendium socjalne otrzymują stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – ci studenci mają status studentów Erasmusa+ z dofinansowaniem zerowym,
 • stypendium nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Stypendia UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych,
 • student musi posiadać odpowiednią znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzona nauka w uczelni przyjmującej (min poziom B2),
 • okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej,
 • uczelnia macierzysta studenta, zobowiązuje się uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej,
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą,
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty,
 • wyjeżdżając za granicę w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim,
 • Student musi posiadać wymagane rodzaje ubezpieczeń (NZF, NNW, OC).

Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłyną na studentów, działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany student, oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmus +:

Studenci WSHE w Zamościu, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • mają obywatelstwo polskie lub posiadają oficjalny stopień uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium RP,
 • będą (w momencie wyjazdu) studentami, co najmniej drugiego roku studiów I stopnia,
 • mają zaliczony ostatni semestr studiów,
 • nie przebywają (w trakcie stypendium) na urlopie od zajęć,
 • nie korzystali dotychczas z wyjazdu w ramach programu Erasmus+,
 • nie mają żadnych zaległości finansowych względem WSHE w Zamościu,
 • posiadają odpowiednią znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzona nauka w uczelni przyjmującej minimum na poziomie B2,
 • uzyskali średnią ocen z wszystkich dotychczasowych semestrów studiów, co najm. 3,5.

Gdzie ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w Erasmusie udziela koordynator programu Erasmus + :
Eliza Terejko
Dziekanat
tel. 084 638 82 22
Tel: 608658684
e-mail: international@wshe.eu

Do jakich uczelni można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie + mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.
Można odbyć część studiów tylko na takim wydziale, który kształci w tej samej dziedzinie, którą studiuje aplikant, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.
WSHE dokłada wszelkich starań, by lista uczelni partnerskich stale ulegała zwiększeniu.
Link: uczelnie partnerskie

Na jak długo można wyjechać na studia?

Na okres od trzech miesięcy do 12 miesięcy w cyklu studiów. WSHE organizuje wyjazdy 1-semstralne (preferencyjnie semestr letni). Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

Kurs językowy  – Online Linguistic Support

Program Erasmus+ oferuje studentom testy biegłości językowej i kursy językowe on-line, czyli OLS (Online Linguistic Support) tzn. narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+.

OLS jest obowiązkowy dla studentów, dla których językiem wykładowym (studia) jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki lub włoski. W kolejnych latach planowane jest stopniowe rozszerzanie systemu o następne oficjalne języki UE.
Studenci ok. miesiąc przed wyjazdem za granicę będą zobowiązani wypełnić test językowy on-line oraz na zakończenie pobytu w instytucji partnerskiej. Studentom zostanie również przydzielona licencja na kurs on-line.

Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych w programie Erasmus+ trwających minimum 2 miesiące (studia/praktyki/staże), którzy wybrali jeden z poniższych języków jako główny język nauki, pracy.

PDF_available_languages_PL

Wysokość dofinansowania dla wyjazdów na studia:

Kraje należące do danej grupy Miesięczne stawka stypendium w euro
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii i Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 350

Szczegółowe informacje nt. realizacji programu Erasmus + w naszym kraju znaleźć można na stronie http://erasmusplus.org.pl/

Wyjazdy studentów na praktyki

Kapitał mobilności
Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące (60 dni) – maksymalnie łącznie można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających do 12 miesięcy.

Program umożliwia wyjazdy absolwentów (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutację należy przejść na ostatnim roku studiów.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.

Kraje programu:

 • kraje członkowskie UE.

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne KE, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2017/2018 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

Kraje należące do danej grupy Miesięczne stawka stypendium w euro
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 550
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii i Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 450

Praktykę można odbyć w:
w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.)

Praktyki nie można odbyć w instytucjach:

 • unijnych
 • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzenia programami unijnymi

Rekrutacja
O praktykę mogą ubiegać się studenci WSHE w Zamościu, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a. będą (w momencie wyjazdu) studentami, co najmniej drugiego roku studiów I stopnia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wolnych miejsc o praktykę mogą ubiegać się również studenci, którzy w momencie wyjazdu będą studentami drugiego semestru studiów,
b. mają zaliczony ostatni (poprzedzający wyjazd) semestr studiów,
c. nie przebywają (w trakcie stypendium) na urlopie od zajęć,
d. nie mają żadnych zaległości finansowych względem WSHE w Zamościu,
e. posiadają odpowiednią znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzona praktyka; minimum na poziomie B2,
f. uzyskali średnią ocen z wszystkich dotychczasowych semestrów studiów, co najm. 3,5.

Obecnie odbywa się rekrutacja na praktyki*
na rok akademicki 2017/2018 (obejmuje recent graduates przyszłych absolwentów, którzy kończą studia w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018 aplikację należy złożyć przed ukończeniem studiów a pobyt na praktyce musi zostać zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja ma charakter ciągły, to znaczy, że po skompletowaniu odpowiednich dokumentów i pozytywnym przejściu rekrutacji, należy zgłosić się z formularzem zgłoszeniowym do koordynatora programu Erasmus plus i w miarę wolnych miejsc osoba jest dopisywana do listy osób wyjeżdżających. W przypadku braku wolnych miejsc, osoby spełniające kryteria są dopisywane do listy rezerwowej i w sytuacji, gdy zwolni się miejsce biuro informuje o możliwości wyjazdu.

Dokumenty wymagane w rekrutacji
Aby zakwalifikować się do wyjazdu należy przedstawić koordynatorowi:

 1. zgodę na odbycie praktyki od firmy zagranicznej w postaci Letter of Acceptance (obejmujący w szczególności: zadania jakie będą wykonywane przez praktykanta oraz wiedzę i umiejętności jakie zostaną uzyskane w trakcie realizacji praktyki). Dokument musi być wypełniony i podpisany przez firmę.
 2. formularz zgłoszeniowy
 3. potwierdzenie znajomości języka obcego, wymaganego przez instytucję przyjmującą (dotyczy osób posiadających certyfikaty znajomości języka)

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Znajdź miejsce praktyki i uzyskaj letter of acceptance
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 3. Udaj się do koordynatora z wymaganymi dokumentami
 4. Złóż formularz u koordynatora programu

Obowiązki studenta wyjeżdżającego na praktykę określa dokument Karta jakości praktyki Erasmusa (Quality Commitment). Stanowi ona załącznik do umowy (training agreement) podpisywanej przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta.

Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi wypłacać dodatkowego wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje ewentualna odrębna umowa między studentem a instytucją przyjmującą go na praktykę.

Stypendium przyznane studentowi jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.

Instytucja przyjmująca może zapewnić zakwaterowanie, ale nie jest do tego zobowiązana, powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia.

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. W krajach Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Należy pamiętać, że karta obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe do innych krajów należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.
Przy wyjeździe na praktykę szczególnie ważne jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Należy sprawdzić czy instytucja, w której ma się odbyć praktyka wymaga takiego ubezpieczenia, a jeśli tak, to czy je zapewnia.

Przed wyjazdem na praktykę Erasmusa należy podpisać:

 • Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeship) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą.
 • Umowę (Placement Contract) z uczelnią macierzystą na realizację wyjazdu, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią, itp.).

Przydatne linki z ofertami praktyk:

 • baza praktyk na stronie programu Erasmushttp://erasmusintern.org/
 • „JOE+” – the Job Offer Exchange platform – jest to inicjatywa sieci LEO-NET zakończonego już programu Leonardo da Vinci, który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe leonet.joeplus.org/en/
 • Job portal opracowany w ramach inicjatywy „Eurasmus”. Strona portalu to: eurasmus.com/en/
 • platforma internetowa pozwalająca na zamieszczanie i wyszukiwanie ofert praktyk: http://www.praxisnetwork.eu/

Mobilność pracowników uczelni:

Mobilność nauczycieli akademickich i pracowników WSHE w programie Erasmus obejmuje następujące kategorie działań:

 1. wyjazdy nauczycieli akademickich WSHE w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich za granicą (STA – Staff Mobility for Teaching – Mobility Agrement). Działanie to pozwala pracownikom dydaktycznym instytucji szkolnictwa wyższego lub pracownikom przedsiębiorstw na prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą. Mobilność pracowników związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnym obszarze przedmiotowym/ dowolnej dyscyplinie akademickiej;
 2. wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do partnerskich szkół wyższych oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach (z wyłączeniem konferencji), „work shadowing” itp.) (STT – Staff Mobility for Training – Mobility Agrement).

Na wyjazdy w ramach programu Erasmus mogą być zakwalifikowani tylko i wyłącznie nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni uczelni zgodnie z ogólnymi zasadami programu, którzy:

 • są zatrudnieni w WSHE w Zamościu
 • prowadzą zajęcia dydaktyczne w WSHE w Zamościu

WSHE przyjmuje zgłoszenia na wyjazdy w roku akademickim 2017/18 do wyczerpania limitu miejsc.

Pracownicy WSHE będą kwalifikowani na – od 2 do 5 dni roboczych (bez podróży) – wyjazdy w celach dydaktycznych oraz szkoleniowych.

 • Podróż należy zaplanować na dzień przed pobytem w instytucji partnerskiej i dzień po pobycie w instytucji partnerskiej.
 • Podstawowym językiem programu Erasmus+ jest język angielski. Preferowany poziom znajomości języka angielskiego i/lub języka obowiązującego w danym kraju
  – poziom B2 – wyjazdy dydaktyczne
  – poziom B1 – wyjazdy szkoleniowe

Pobyt pracownika w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1.09.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wysokość dofinansowania:

Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130
Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy 110
Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100
Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80

Zestawienie najważniejszych informacji:

  Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników uczelni do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych
Czas pobytu Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy.
Warunki dodatkowe W mobilności pomiędzy krajami programu, co najmniej 2 dni muszą być dniami kolejno następującymi po sobie. We wszystkich przypadkach działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować, co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu). Jeżeli mobilność trwa dłużej niż jeden tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia. W mobilności pomiędzy krajami programu, co najmniej 2 dni muszą być dniami kolejno następującymi po sobie.
Dokumenty przed wyjazdem Staff Mobility for Teaching – Mobility Agrement (do przygotowania we współpracy z koordynatorem programu Erasmus +) => Porozumienie to musi zostać zaakceptowane przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisane przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego). Staff Mobility for Training – Mobility Agrement (do przygotowania we współpracy z koordynatorem programu Erasmus +) => Porozumienie to musi zostać zaakceptowane przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisane przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).

Wszystkie mobilności pracowników WSHE powinny przyczyniać się dodatkowo do:

 • opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
 • wspólnych programów nauczania,
 • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
 • przygotowania przyszłych projektów współpracy,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ważne !
W roku akademickim 2017/2018 wsparcie dla niepełnosprawnych pracowników wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych przyznawane jest ze środków programu Erasmus+. Pracownik zainteresowany skorzystaniem z możliwości dofinansowania proszony jest zgłoszenie tego faktu wraz ze składaniem aplikacji.

Stypendia przyznawane  wykładowcom/ pracownikom nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z wyjazdem a służą jedynie wyrównaniu różnicy kosztów utrzymania ponoszonych w kraju ojczystym i docelowym.