Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System) –ECTS jest systemem punktowym, który ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych poza uczelnią macierzystą. System ten pozwala na mierzenie w skali punktowej nakładu pracy, jaki trzeba włożyć w zaliczenie danego przedmiotu/zajęć (za pełny rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów).

Podstawą systemu ECTS jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus+ – część programu kształcenia zrealizowana za granicą (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, mimo że treść uzgodnionego programu studiów za granicą może się różnić od programu w uczelni macierzystej.

System ECTS sam w sobie nie reguluje treści, struktury czy ekwiwalencji programów studiów, ponieważ są to kwestie związane, z jakością kształcenia, do których system ECTS się nie odnosi. System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki stosowaniu następujących rozwiązań i dokumentów:

  • Punkty ECTS przyporządkowane przedmiotom (cyklom zajęć); podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć); w systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom, semestr -30 punktom, a trymestr -20 punktom;
  • Katalog przedmiotów przedstawiający dokładny opis zajęć oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć);
  • Porozumienie o programie studiów/praktyki (Learning Agreement for studies/ traineeship) przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające program kształcenia, w jakim ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za zaliczenie poszczególnych jego komponentów (przedmiotów/modułów); porozumienie obowiązuje trzy strony zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię/instytucję przyjmującą i studenta (do tego dokumentu często trzeba załączyć Wykaz zaliczeń opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej);
  • Wykaz zaliczeń (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS; wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca; uczelnia macierzysta uznaje punkty uzyskane przez studenta w innych uczelniach w ten sposób, że punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów, są zastąpione przez punkty otrzymane za zaliczone przedmioty/ moduły za granicą.