Zgodnie z wytycznymi programu Erasmus+ celem programu jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia społecznego, różnorodności i sprawiedliwości we wszystkich jego działaniach. Osoby o mniejszych szansach znajdują się w centrum tych celów, dlatego przez wzgląd na nie w ramach programu organizacjom tym i uczestnikom oferowane są odpowiednie mechanizmy i zasoby.

Kto jest osobą z „mniejszymi szansami”?

  • Osoby z niepełnosprawnościami: o przynależności uczestnika (studenta lub pracownika) do tej grupy będzie decydowało posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez upoważniony do tego organ. Szczegółowa procedura wnioskowania przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności jest opisana na stronie Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (dokumenty sektora Szkolnictwo wyższe).
  • Osoby ze środowisk uboższych (tylko w odniesieniu do studentów): o przynależności do tej grupy będzie decydować fakt otrzymywania stypendium socjalnego w uczelni macierzystej, co jest dowodem na osiąganie niskich dochodów na jednego członka rodziny w rodzinie stypendysty.