Współpraca międzynarodowa jest jednym z najważniejszych elementów strategicznego plan rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu.

W okresie 2021-2027 nasza uczelnia będzie kontynuować współpracę z obecnymi partnerami w zakresie wymiany studentów oraz pracowników naukowych, a także będzie nawiązywała kolejne kontakty z uczelniami zagranicznymi.

Uczestnictwo w programie Erasmus służy podniesieniu  jakości kształcenia, wprowadzeniu nowych  elementów w organizacji studiów, rozwijaniu modelu zdalnego nauczania, unowocześnieniu systemu studiów oraz umiędzynarodowieniu oferty studiów.

Najważniejszym celem strategii WSHE na najbliższe lata jest stworzenie uczelni konkurencyjnej na rynku edukacyjnym, kształcącej w oparciu o programy nauczania opierające się na najlepszych wzorcach europejskich. Jednym z działań służących osiągnięciu tych założeń jest podnoszenie jakości kadry dydaktycznej oraz unowocześnianie i umiędzynaradawianie procesu kształcenia. Mając na uwadze powyższe uczestnictwo w Programie Erasmus + jest dla Uczelni niezwykle istotne z punktu osiągnięcia założonych celów strategicznych.

Przeprowadzona analiza dotychczasowego udziału i potencjalnych korzyści jakie niesie uczestnictwo w programie Erasmus+ w latach 2021-2027 pozwala na przyjęcie założenia, że udział w programie przełoży się na:

 • rozwój kompetencji pracowników uczelni w tym poprawę sprawności językowej
 • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy,
 • podniesienie kompetencji interpersonalnych,
 • wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy,
 • wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania,
 • prezentacji na arenie międzynarodowej wyników prowadzonych prac rozwojowych i zapoznania się z wynikami badań nauczycieli akademickich z innych krajów,
 • wzmocnienie relacji między partnerami wymiany,
 • nawiązanie nowych relacji z partnerami zagranicznymi,
 • zwiększenie świadomości kulturowej pracowników uczelni.

Natomiast dostrzegalne korzyści długoterminowe to:

 • rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi
 • zwiększenie atrakcyjność Uczelni w oczach potencjalnych studentów
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku WSHE jako uczelni kształcącej w oparciu o programy kształcenia opierające się na najlepszych wzorcach europejskich
 • kształtowanie wymiaru europejskiego Uczelni poprzez promowane jej na arenie międzynarodowej.

Dla polityki rozwoju Uczelni szczególne znaczenie ma Europejski Obszar Edukacji i jego 3 główne aspekty tj. zwiększenie mobilności transgranicznej; inwestowanie w ludzi i ich kształcenie oraz wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości dziedzictwa kulturowego.  Założenia te są szczególnie istotne mając na uwadze położenie geograficzne Uczelni w strefie transgranicznej UE. Prowadzone przez Władze Uczelni działania zmierzają do wykorzystania atutu transgranicznego położenia, dlatego też zarówno w procesie opracowania oferty dydaktycznej jak i planowanych działań o charakterze społeczno-gospodarczym istotna jest współpraca zarówno z instytucjami szkolnictwa wyższego UE jak i Ukrainy.

W celu osiągnięcia zamierzonego celu strategicznego uczelnia zawrze umowy międzyinstytucjonalne w zakresie wymiany studentów, nauczycieli i pracowników administracji, organizowania wspólnych projektów naukowych na lata 2021-2027.

Przewidujemy, że uczestnictwo w programie Erasmus+ wpłynie na:

 • promowanie mobilności studentów i pracowników uczelni,
 • przyczyni się do modernizacji Uczelni oraz wspomoże internacjonalizację,
 • przyciągnie studentów z zagranicy (dzięki temu Uczelnia stanie się bardziej otwarta i dostępna dla studentów z zagranicy, wypracuje dodatkowe struktury wsparcia, wpłynie na unowocześnienie programów i metod nauczania)
 • otworzy nowe możliwości współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego za granicą,
 • aktywne zaangażowanie w wymianę pracowników sprzyja osiąganiu wysokich standardów akademickich i zwiększy popularności uczelni
 • umożliwi Uczelni wyjście poza kraj siedziby i pozwoli na wymianę studentów i pracowników z uczelniami w całej UE.

Cele w zakresie mobilności pracowników i studentów:

 • przyczynia się do ich rozwoju osobistego i zawodowego.
 • współpraca pomiędzy instytucjami wpływa na modernizację Uczelni.
 • kontakt z nauczycielami z zagranicy daje studentom możliwość uczestniczenia w nowych zajęciach i zapoznania się z nowymi metodami nauczania.
 • nauczyciele zyskują inną perspektywę, nawiązują nowe kontakty i budują sieci akademickie.
 • wizytujący wykładowcy, będący przedstawicielami Uczelni partnerskich, zapoznają studentów z najnowszymi trendami.
 • wyjazd przyczynia się do rozwijania współpracy.

Uczestnicy programu  mogą liczyć na wparcie koordynatora programu na wszystkich etapach mobilności (od przygotowania po zrealizowanie) przez:

 • spotkania konsultacyjne z uczestnikami mobilności a lat poprzednich i kadrą zarządzającą Uczelni służy wyeliminowaniu ryzyka błędów w dokumentacji mobilności i przygotowaniu strony technicznej wyjazdu,
 • wsparcie w prawidłowym sporządzeniu dokumentacji. Koordynator programu we współpracy z rektorem opracowuje projekty dokumentacji mobilności,
 • wsparcie techniczne wyjazdu. Koordynator programu czuwa nad stroną techniczną wyjazdów (organizacja transportu noclegu, ubezpieczenie itp.)
 • monitorowanie realizowanych mobilności w trakcie pobytu uczestników obywa się poprzez wymianę korespondencji emailowej z pracownikami uczelni partnerskiej.
 • wsparcie merytoryczne i monitoring rezultatów. Rektor monitoruje stronę merytoryczną wyjazdów poprzez nadzór nad planowanym programem mobilności i dba o promocję rezultatów projektu na terenie uczelni i w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni.
 • monitoring i popularyzacja efektów. Po powrocie organizowane jest spotkanie z pracownikami Uczelni. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń i omówieniu zaobserwowanych dobrych praktyk w uczelni partnerskiej. Relacje z mobilności zamieszczane są na stronie Uczelni facebooku i platformie elearningowej