W programie Erasmus + studenci WSHE mogą się ubiegać się:

 • wyjazd długoterminowy na studia do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • wyjazd długoterminowy na praktyki zawodowe/staż do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • wyjazd krótkoterminowy na studia do innych krajów programu – od 5 do 30 dni z obowiązkową częścią wirtualną;
 • wyjazd krótkoterminowy na praktykę – na okres od 5 do 30 dni z obowiązkową częścią wirtualną;

Wyjazd długo i krótkoterminowy na praktykę w ramach programu Erasmus+ może być również realizowany przez „niedawnego absolwenta” (recent graduates) pod warunkiem, że został on zakwalifikowany do udziału w programie w trakcie trwania ostatniego roku studiów

Student podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, może zrealizować wyjazd/y na studia i/lub praktyki w ramach programu Erasmus+ trwający łącznie do 12 miesięcy.

Kurs językowy  – Online Linguistic Support

Program Erasmus+ oferuje studentom testy biegłości językowej i kursy językowe on-line, czyli OLS (Online Linguistic Support) tzn. narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+.

OLS jest obowiązkowy dla studentów, dla których językiem wykładowym (studia) jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki lub włoski. W kolejnych latach planowane jest stopniowe rozszerzanie systemu o następne oficjalne języki UE.
Studenci ok. miesiąc przed wyjazdem za granicę będą zobowiązani wypełnić test językowy on-line oraz na zakończenie pobytu w instytucji partnerskiej. Studentom zostanie również przydzielona licencja na kurs on-line.

Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych w programie Erasmus+ (studia/praktyki/staże), którzy wybrali jeden z następujących języków jako główny język nauki, pracy: angielski, czeski, duński, grecki, portugalski, niemiecki ,francuski, szwedzki, włoski, hiszpański, niderlandzki

 

Wyjazdy na studia – co powinieneś wiedzieć

 • student nie płaci czesnego na uczelni goszczącej go w ramach Erasmusa+,
 • studenci otrzymują stypendium z Programu Erasmus+,
 • stypendium nie służy pokryciu w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Stypendia UE są przeznaczone na dofinansowanie kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych,
 • student z niepełnosprawnością oraz uprawniony do pobierania stypendium socjalnego w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, otrzymują dopłatę uzupełniająca do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania UE z programu Erasmus+.
 • student musi posiadać odpowiednią znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzona nauka w uczelni przyjmującej (min poziom B2),
 • okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej, WSHE zobowiązuje się uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni,
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez WSHE,
 • przed wyjazdem student musi rozliczyć poprzednią sesję (czyli musi uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych cyklem kształcenia),
 • wyjeżdżając za granicę w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie od zajęć,
 • student musi posiadać wymagane rodzaje ubezpieczeń (NZF, NNW, OC).

Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłyną na studentów, działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany student, oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi.

 

Do jakich uczelni można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie + mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.
Można odbyć część studiów tylko na takim kierunku, który kształci w tej samej dziedzinie, którą studiuje aplikant, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.
WSHE dokłada wszelkich starań, by lista uczelni partnerskich stale ulegała zwiększeniu.
Link: uczelnie partnerskie

 

Na jak długo można wyjechać na studia?

Można wybrać wyjazd długoterminowy, który trwa  od trzech miesięcy do 12 miesięcy w cyklu studiów. WSHE organizuje wyjazdy 1-semstralne (preferencyjnie semestr letni). Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

Możliwe jest również skorzystanie z wyjazdu krótkoterminowego, który trwa od 5 do 30 dni obecności fizycznej i musi się łączyć z obowiązkowym komponentem wirtualnym umożliwiającym pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy.

Rekrutacja

O wyjazd na studia mogą starć się Studenci WSHE w Zamościu, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • mają obywatelstwo polskie lub posiadają oficjalny stopień uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium RP,
 • będą (w momencie wyjazdu) studentami, co najmniej drugiego roku studiów I stopnia,
 • mają zaliczony ostatni semestr studiów,
 • nie przebywają (w trakcie stypendium) na urlopie od zajęć,
 • nie mają żadnych zaległości finansowych względem WSHE w Zamościu,
 • posiadają odpowiednią znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzona nauka w uczelni przyjmującej minimum na poziomie B2,
 • uzyskali średnią ocen z wszystkich dotychczasowych semestrów studiów, co najm. 3,5.
 • studenci, którzy byli już beneficjentami Programu Erasmus+ (także studenci z grantem zerowym) mogą ubiegać się o kolejny wyjazd, pod warunkiem,  że spełniają wymagania formalne czyli łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus+  (tzw. „kapitał mobilności”) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów lub 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich.

 

Dokumenty wymagane w rekrutacji
Aby zakwalifikować się do wyjazdu należy przedstawić koordynatorowi formularz zgłoszeniowy

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. programu Erasmus+ (dalej: UKK), nadzorowana przez Rektora WSHE, w skład której wchodzą:

 1. Prorektor – przewodniczący komisji,
 2. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+,
 3. Przewodniczący Samorządu Studenckiego lub osoba przez niego delegowana.

 

Podstawą kwalifikacji do wyjazdu jest linka rankingowa sporządzona na podstawie punktów uzyskanych za : Średnią ocen ze wszystkich semestrów studiów poprzedzających wyjazd, znajomość języka obcego, wymaganego przez  Instytucję przyjmującą. Działalność  w  kołach  naukowych,  uczestnictwo  w  konferencjach naukowych, sympozjach itp.

Po zakwalifikowaniu do wyjazdu w ramach programu Erasmus+, Twoje zgłoszenie na studia musi być zaakceptowane przez Uczelnię partnerską.

Przed wyjazdem na studia należy podpisać:

 • Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej, oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, trzeba zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby AM  mogła uznać i zaliczyć  okres studiów za granicą. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta.  Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów oznacza zaliczenie zajęć przez uczelnię macierzystą.
 • Umowę (Placement Contract) z uczelnią macierzystą na realizację wyjazdu, która szczegółowo określa warunki odbywania studiów oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na studiach, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią, itp.).

Każdy stypendysta jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość dofinansowania dla wyjazdów na studia w bieżącym roku akademickim: załącznik

Szczegółowe informacje nt. realizacji programu Erasmus + w naszym kraju znaleźć można na stronie http://erasmusplus.org.pl/

 

Wyjazdy studentów na praktyki

Jak długo trwają praktyki zagraniczne
Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące (60 dni) – maksymalnie łącznie można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających do 12 miesięcy.

Możliwe jest również skorzystanie z wyjazdu krótkoterminowego, który trwa od 5 do 30 dni obecności fizycznej i musi się łączyć z obowiązkowym komponentem wirtualnym

Program umożliwia również wyjazdy absolwentów (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Uwaga !! Aby absolwent mógł skorzystać z takiego wyjazdu rekrutację musi przejść na ostatnim roku studiów.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.

Każdy student może spędzić za granicą łącznie 12 miesięcy na jednym cyklu studiów (na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich), wykorzystując je dowolnie na studia i praktyki. Przykładowo można wyjechać na 10 miesięcy na studia, a później na 2 miesiące na praktyki lub 3 razy wyjechać na 3 miesięczne praktyki (np. co lato).

Gdzie można pojechać na praktykę ?

Możesz jechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

Praktykę można odbyć w:
w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.)

Praktyki nie można odbyć w instytucjach:

 • unijnych
 • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzenia programami unijnymi

Wysokość dofinansowania dla wyjazdów na praktyki w bieżącym roku akademickim znajdziesz tutaj: załącznik

Rekrutacja

O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się studenci WSHE w Zamościu, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • będą (w momencie wyjazdu) studentami, co najmniej drugiego roku studiów I stopnia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wolnych miejsc o praktykę mogą ubiegać się również studenci, którzy w momencie wyjazdu będą studentami drugiego semestru studiów,
 • mają zaliczony ostatni (poprzedzający wyjazd) semestr studiów,
 • nie przebywają (w trakcie stypendium) na urlopie od zajęć,
 • nie mają żadnych zaległości finansowych względem WSHE w Zamościu,
 • posiadają odpowiednią znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzona praktyka; minimum na poziomie B2,
 • uzyskali średnią ocen z wszystkich dotychczasowych semestrów studiów, co najm. 3,5.studenci, którzy byli już beneficjentami Programu Erasmus+ (także studenci z grantem zerowym) mogą ubiegać się o kolejny wyjazd, pod warunkiem,  że spełniają wymagania formalne czyli łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus+  (tzw. „kapitał mobilności”) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów lub 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja ma charakter ciągły, to znaczy, że po skompletowaniu odpowiednich dokumentów i pozytywnym przejściu rekrutacji, należy zgłosić się z formularzem zgłoszeniowym do koordynatora programu Erasmus plus i w miarę wolnych miejsc osoba jest dopisywana do listy osób wyjeżdżających. W przypadku braku wolnych miejsc, osoby spełniające kryteria są dopisywane do listy rezerwowej i w sytuacji, gdy zwolni się miejsce biuro informuje o możliwości wyjazdu.

Dokumenty wymagane w rekrutacji
Aby zakwalifikować się do wyjazdu należy przedstawić koordynatorowi:

 1. zgodę na odbycie praktyki od firmy zagranicznej w postaci Letter of Acceptance (obejmujący w szczególności: zadania jakie będą wykonywane przez praktykanta oraz wiedzę i umiejętności jakie zostaną uzyskane w trakcie realizacji praktyki). Dokument musi być wypełniony i podpisany przez firmę.
 2. formularz zgłoszeniowy
 3. potwierdzenie znajomości języka obcego, wymaganego przez instytucję przyjmującą (dotyczy osób posiadających certyfikaty znajomości języka)

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Znajdź miejsce praktyki i uzyskaj letter of acceptance
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 3. Udaj się do koordynatora z wymaganymi dokumentami
 4. Złóż formularz u koordynatora programu

Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi wypłacać dodatkowego wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje ewentualna odrębna umowa między studentem a instytucją przyjmującą go na praktykę.

Stypendium przyznane studentowi jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.

Instytucja przyjmująca może zapewnić zakwaterowanie, ale nie jest do tego zobowiązana, powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia.

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. W krajach Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Należy pamiętać, że karta obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe do innych krajów należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.
Przy wyjeździe na praktykę szczególnie ważne jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Należy sprawdzić czy instytucja, w której ma się odbyć praktyka wymaga takiego ubezpieczenia, a jeśli tak, to czy je zapewnia.

Przed wyjazdem na praktykę Erasmusa należy podpisać:

 • Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeship) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą.
 • Umowę (Placement Contract) z uczelnią macierzystą na realizację wyjazdu, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią, itp.).

Przydatne linki z ofertami praktyk:

 • baza praktyk na stronie programu Erasmushttp://erasmusintern.org/
 • „JOE+” – the Job Offer Exchange platform – jest to inicjatywa sieci LEO-NET zakończonego już programu Leonardo da Vinci, który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe leonet.joeplus.org/en/
 • Job portal opracowany w ramach inicjatywy „Eurasmus”. Strona portalu to: eurasmus.com/en/
 • platforma internetowa pozwalająca na zamieszczanie i wyszukiwanie ofert praktyk: http://www.praxisnetwork.eu/

Pliki do pobrania