Mobilność pracowników uczelni:

Mobilność nauczycieli akademickich i pracowników WSHE w programie Erasmus obejmuje następujące kategorie działań:

 1. wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich za granicą (STA – Staff Mobility for Teaching – Mobility Agrement). Działanie to pozwala pracownikom dydaktycznym instytucji szkolnictwa wyższego lub pracownikom przedsiębiorstw na prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą. Mobilność pracowników związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnym obszarze przedmiotowym/ dowolnej dyscyplinie akademickiej;
 2. wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do partnerskich szkół wyższych oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach (z wyłączeniem konferencji), „work shadowing” itp.) (STT – Staff Mobility for Training – Mobility Agrement).

Na wyjazdy w ramach programu Erasmus mogą być zakwalifikowani tylko i wyłącznie wykładowcy i pracownicy administracyjni uczelni zgodnie z ogólnymi zasadami programu, którzy są zatrudnieni w WSHE.

Zestawienie najważniejszych informacji o mobilności pracowników Uczelni:

  Wyjazdy wykładowców do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Wyjazdy wykładowców i pracowników uczelni do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych
Czas pobytu Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy.

W przypadku mobilności z państw trzecich niestowarzyszonych z programem czas trwania musi wynosić od 5 dni do 2 miesięcy

Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy.

W przypadku mobilności z państw trzecich niestowarzyszonych z programem czas trwania musi wynosić od 5 dni do 2 miesięcy

Warunki dodatkowe W mobilności pomiędzy krajami programu, co najmniej 2 dni muszą być dniami kolejno następującymi po sobie. We wszystkich przypadkach działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować, co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu). Jeżeli mobilność trwa dłużej niż jeden tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia. W mobilności pomiędzy krajami programu, co najmniej 2 dni muszą być dniami kolejno następującymi po sobie.
Miejsce wyjazdu Państwa członkowskie UE, państwa trzecie stowarzyszone z Programem, Państwa trzecie niestowarzyszone z programem inne niż organizacja wysyłająca i kraj zamieszkania pracownika Państwa członkowskie UE, państwa trzecie stowarzyszone z Programem, Państwa trzecie niestowarzyszone z programem inne niż organizacja wysyłająca i kraj zamieszkania pracownika
Dokumenty przed wyjazdem Staff Mobility for Teaching – Mobility Agrement

Porozumienie to musi zostać zaakceptowane przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisane przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).

Staff Mobility for Training – Mobility Agrement

Porozumienie to musi zostać zaakceptowane przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisane przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).

Przykładowe efekty wyjazdów
 • opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
 • opracowanie wspólnych programów nauczania,
 • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
 • przygotowanie przyszłych projektów współpracy,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Dokumenty po wyjeździe Zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu oraz liczbę godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych

Sprawozdanie z wyjazdu

Ankieta stypendysty Erasmusa wypełniana online

Zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu oraz informacje o charakterze odbytego szkolenia

Sprawozdanie z wyjazdu

Ankieta stypendysty Erasmusa wypełniana online

 

Zasady rekrutacji

WSHE przyjmuje zgłoszenia na wyjazdy do wyczerpania limitu miejsc.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena, zawartego w formularzu zgłoszeniowym wyjazdu pracownika, „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme) lub „Indywidualnego programu szkolenia / Indywidualnego planu pracy” (Individual Work Programme), który jest uzgodniony z instytucja przyjmująca. „Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. „Indywidualny program szkolenia / Indywidualny plan pracy” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników preferencyjnie traktowani będą pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus+ do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych).

Podstawowym językiem programu Erasmus+ jest język angielski. Preferowany poziom znajomości języka angielskiego i/lub języka obowiązującego w danym kraju
– poziom B2 – wyjazdy dydaktyczne
– poziom B1 – wyjazdy szkoleniowe

Decyzję w sprawie zakwalifikowania pracownika do wyjazdu w ramach programu Erasmus + podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii koordynatora Programu Erasmus+ oraz odpowiednio prorektora w przypadku nauczycieli akademickich oraz kanclerza w przypadku pozostałych pracowników.

Ważne !

 • Podróż należy zaplanować na dzień przed pobytem w instytucji partnerskiej i dzień po pobycie w instytucji partnerskiej.
 • Pracownicy, którzy wybiorą podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu mogą otrzymać do 4 dni dodatkowego wsparcia indywidualnego na pokrycie kosztów podróży w obie strony.
 • Stypendia przyznawane  wykładowcom/ pracownikom nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z wyjazdem a służą jedynie wyrównaniu różnicy kosztów utrzymania ponoszonych w kraju ojczystym i docelowym.
 • Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie zawarta pisemna umowa, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium.

Więcej informacji znajdziesz w  Regulaminie wyjazdów studentów, wykładowców i pracowników Uczelni

Stawki dofinansowania wyjazdów pracowników Uczelni: załącznik

Pliki do pobrania